Situatie Icebear en standpunt VVD

De afgelopen weken is de problematiek rondom Icebear veel in het nieuws geweest. In de diverse media-uitingen is ook veel ruis ontstaan. We kunnen ons voorstellen dat het voor niet-betrokkenen bijna niet meer te overzien is hoe de situatie in elkaar zit en wat het standpunt van de VVD hierbij is. Bijgaand een verdere toelichting en standpunt van de VVD-fractie.

Icebear verzamelt afvalhout uit de omgeving van Steenwijk voor de productie van circulaire palletklossen. Het afvalhout wordt verkleind en schoongemaakt, waarbij metaal, plastic en zand gescheiden worden. Het gedroogde hout wordt met verschillende persen verwerkt tot palletklossen.

Eind maart 2022 ontvangt de Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ) klachten over geluid, stof en geur en dient men verzoeken tot handhaving in.  Naar aanleiding van deze klachten heeft ODIJ indicatieve geluidsmetingen laten verrichten, waaruit bleek dat de normen werden overschreden. De stofoverschrijding was zo duidelijk dat Icebear direct gevraagd is actie hierop te ondernemen. Vervolgens werden precieze metingen aangevraagd, waarop handhaving mogelijk is.  ODIJ heeft in mei 2022 ook een voorgenomen besluit van last onder dwangsom aan Icebear opgelegd.

Eind juni heeft ODIJ geluidsmetingen verricht en ODRA (omgevingsdienst Arnhem) luchtonderzoek uitgevoerd. Begin juli heeft Icebear een brief van de gemeente ontvangen waarop zij verzocht wordt een plan van aanpak tegen de overlast op te stellen. Dit plan is op 30 augustus ontvangen

Begin juli is er ook een bijeenkomst voor omwonenden geweest

De uitslagen van de metingen (die geanalyseerd waren door bureau Tauw) waren in september bekend. Omdat Icebear echter al tijdelijke aanpassingen had verricht was het niet mogelijk te handhaven op metingen van eind juni.  Icebear gaf aan dat o.a. medio november stofdoeken bij de filters geplaatst zouden worden en nog enkele aanpassingen zouden volgen, waarna nieuwe metingen zouden moeten worden verricht.

Begin september werd de GGD gevraagd te meten of er gevaar voor de volksgezondheid is mbt de overlast. Dit bleek gelukkig niet het geval, afgezien van de stress die dergelijke overlast met zich mee brengt, wat ook ernstige gezondheidseffecten met zich kan meebrengen.

Het college heeft bij Oostveen & de Groot juridisch advies aangevraagd over de mogelijkheden die zij had bij dit dossier. Dit advies werd mede beoordeeld door bureau Tauw. Dit rapport was 7 november gereed en gaf aan dat Icebear inderdaad meldingsplichtig was en niet vergunningsplichtig. Het rapport concludeerde ook dat handhaving juridisch niet mogelijk was en de gevolgde strategie van de gemeente de juiste was.

In november heeft er nogmaals een bijeenkomst voor de bewoners plaatsgevonden.

Omdat Veur Elkaar in maart een interpellatie aanvroeg en daarbij specifiek van mening was dat de verwerkingscapaciteit van hout wel vergunningsplichtig is heeft het college deze vraag, aangevuld met de vraag of ook het reinigen en drogen van hout vergunningsplichtig is, voorgelegd aan huisadvocaat Nijsingh. Het antwoord was dat dit niet het geval was, dit advies kwam eind april. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Omdat de vraag over wel of niet meldingsplichtig of vergunningsplichtig steeds omhoog kwam, heeft het college Nysingh de vraag gesteld om het totale proces van Icebear grondig onder de loep te nemen om te toetsen of het oorspronkelijke advies van de ODIJ van meldingsplichtig nog stand hield. Dit advies is twee weken geleden aan de raad meegedeeld. Volgens het advies is Icebear inderdaad meldingsplichtig als de bedoeling  van de wet gevolgd wordt. Echter als men strikt naar de letter van de wet kijkt, zou het ook vergunningsplichtig kunnen zijn. Het advies luidt om dit standpunt in te nemen. Icebear zal het traject van vergunningverlening moeten ingaan. Het college heeft benadrukt dat dit traject geen invloed heeft op de handhaving, aangezien de normen leidend zijn, zoals ook het geval is bij meldingsplichtige zaken.

In dezelfde periode zijn ook de resultaten van de nieuwe metingen binnengekomen, waarbij bleek dat er gelukkig geen formaldehyde in de directe omgeving is aangetroffen. Wel is er een overschrijding in een van de pijpen. Hier zal op gehandhaafd worden.

Ook zijn er aanzienlijke overschrijdingen op het gebied van geur, stof en geluid aangetroffen (ondanks de aanpassingen van Icebear), hier zal ook op worden gehandhaafd. De omwonenden zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Donderdag 22 juni zal er weer een omwonendenbijeenkomst plaatsvinden.

De fractie van de VVD is van mening dat het college met aandacht voor de zorgen van de omwonenden gehandeld heeft,  adequaat metingen heeft laten verrichten en zich goed heeft laten adviseren door de diverse experts en hier naar handelt.

We hopen dat Icebear snel actie onderneemt om de overlast te verminderen, zodat de klachten bij de omwonenden zullen afnemen. Als Icebear er niet in slaagt de overlast onder de wettelijke normen te verminderen, dan is de VVD-fractie van mening dat het college hier verder op moet handhaven met als uiterste middel het sluiten van het bedrijf.