Kanttekeningen bij beleid Zon op Land

Tijdens de Politieke Markt van 18 januari 2022 werd in een adviesnota het beleid Zon op Land geevalueerd. Elke fractie kon haar advies geven aan de wethouder, waarna zij dit in een raadsvoorstel zal verwerken, die de komende periode voorgelegd zal worden ter besluitvorming aan de raad.

De VVD is blij dat we nu het beleid Zon op Land evalueren. De afgelopen periode hebben we gezien dat we tegen een aantal zaken aanlopen die besluitvorming binnen dit beleid soms lastig maken. Vooral zaken als begrippenbepaling participatie, draagvlak, maar ook de rol van de gemeente, de communicatie etc.maakten dat ingediende projecten binnen dit beleid blijkbaar in de gemeenteraad multi-interpretabel waren

De adviesnota die nu voor ligt maakt het naar mening van onze fractie nog niet op alle vlakken duidelijker. Onze fractie heeft de volgende adviezen voor het college:

 1. Benoem bij de opgave ook duidelijk dat industrie een eigen energieopgaaf heeft en dat ook bv zonnepanelen bij consumenten niet groot genoeg zijn om mee te tellen met onze energieopgaaf. Dit is bij inwoners en ondernemers niet duidelijk
 2. Bij de HOE-vraag staat vermeldt dat wanneer partijen kiezen niet deel te nemen aan het opstellen van het participatieplan dat de initiatiefnemer dan eenzijdig kan indienen. Maak duidelijk wanneer een partij kiest om niet te participeren? Is dat als die niet op komt dagen op een informatiebijeenkomst, of als hij een oproep online gemist heeft? Wat moet een initiatiefnemer redelijker wijze gedaan hebben om participanten te bereiken en hoe kan het college dit toetsen?
 3. Mbt de participatie wordt door alle partijen in elk gesprek of zienswijze aangegeven dat zij wensen dat de gemeente een representerende rol inneemt voor de inwoners en de belangen van de inwoners goed in de gaten houdt. In de adviesnota wordt benoemd dat de gemeente vooral een procesbewakende rol in de participatie inneemt. Dit moet niet alleen in dit beleid, maar ook straks in de informatie over dergelijke processen duidelijker gecommuniceerd worden. Tevens moet goed nagedacht worden WIE de contactpersoon voor dergelijke processen wordt. We zagen nu in de stukken dat een kernen-en wijkcoordinator regelmatig bij de gesprekken is. Wij adviseren iemand die vooral expertise heeft op dergelijke grote ruimtelijke ordeningprocessen hiervoor in te zetten.
 4. In de adviesnota wordt benoemd dat bij beschermd dorps-of stadsgezicht afspraken zijn over zonnepanelen op land en via een QR code wordt naar de regels hierover verwezen. Wanneer we naar die regels kijken zien we geen afspraken over zonnepanelen op land in relatie tot beschermd dorps-of stadsgezichten. Dit moet danwel dus nog gemaakt worden, danwel de juiste regels erbij gezet.
 5. Mbt de proportionaliteit zijn wij voor scenario 2, het voorkomen van versnippering. Waarbij uiteraard wel van KGO en ruimtelijke ordening gekeken moet worden welke grootte redelijk is in een bepaald gebied.
 6. Mbt lokaal eigenaarschap hebben wij voorkeur voor scenario 1. Tevens dient er een open, transparant financieel proces te zijn en prijzen en risico’s helder omschreven worden. Mbt lopende aanvragen: maak duidelijk wat een lopende aanvraag is: bij weten van de fractie zijn er geen lopende trajecten bij de Raad ingediend, en is alles wat nu voorbereid wordt voor de Raad, gewoon een nieuw project die aan het nieuwe beleid moet voldoen.
 7. Om de zonneladder goed te volgen is het ook van belang een goed plan van aanpak te hebben voor het beleid van zon op daken. Maak dit ook duidelijk in het beleid voor zon op land.
 8. We missen in de adviesnota duidelijke toetsingscriteria voor goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing. Zaken als historische landschapsstructuur, afstand tot ruimtelijke elementen, evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering, grenzend aan dorpsbebouwing etc. Bv gemeente Oldambt heeft dit duidelijk voor opgenomen.
 9. De gemeente krijgt in voorliggende nota de plicht om draagvlak te peilen. Benoem duidelijk hoe dit gaat gebeuren, bv door een draagvlakonderzoek door een onafhankelijk bureau. Als wij draagvlak meenemen in onze uiteindelijke afweging, dan moeten we niet het risico lopen dat bv de zwijgende meerderheid niet meegenomen wordt. Bij een dergelijk onderzoek moet er onderscheid gemaakt worden door direct- en niet direct omwonenden. Samen met de gemeente kan dan bepaald worden hoe groot deze groep moet zijn en hoe het proces gaat verlopen (keukentafelgesprekken, online enquetes etc.). Ook als er geen 100% maatschappelijk draagvlak is blijft het mogelijk om een initiatief goed te keuren. Er bestaan weinig plannen waar iedereen het mee eens is. Er kan na een besluit van de gemeente altijd bezwaar gemaakt worden. Maar met een onafhankelijk draagvlakonderzoek kan de gemeenteraad in haar besluitvorming een beter beeld vormen van het maatschappelijk draagvlak.
 10. De communicatie over hoe dergelijke processen verlopen moet goed zichtbaar op de website van de gemeente staan, het liefst visueel gemaakt en niet dat inwoners in allerlei beleidsnota’s moeten gaan zoeken.
 11. Ook voor de initiatiefnemer moet een duidelijke procesprocedure beschikbaar zijn.
 12. Tot slot wil de VVD-fractie nog benoemen dat we van mening zijn dat de evaluatie van dit beleid lang op zich heeft gewacht en ook nu ligt er een adviesnota voor, wat betekent dat het college nog aan de slag moet alvorens nieuw beleid voor komt te liggen. Wij dringen aan op tempo mbt dit beleid en willen graag voor de PPN een raadsvoorstel voor hernieuwd beleid Zon op Land in de Raad zien.