Motie voor snellere en concretere woningbouw, met voorrang voor de kernen!

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 januari 2022 hebben wij een motie ingediend, waarbij we het college hebben opgeroepen de woonagenda sneller uit te voeren en concreet te worden waar er gebouwd gaat worden.

VVD-fractielid Jeroen Ziel heeft tijdens de bespreking van de Woonagenda Steenwijkerland zowel tijdens de Politieke Markt als de Raadsvergadering het volgende gezegd:

Voorzitter,

Laat ik maar met de deur in huis vallen. Het stuk wat nu voor ons ligt valt ons als VVD fractie tegen.  Het is niet wat wij ervan verwacht hadden. Wij hadden gehoopt op concrete acties met een tijdsplanning zodat we onze inwoners perspectief kunnen bieden. De jeugd uit Wanneperveen heeft afgelopen zomer al een demonstratie gehouden en de jeugd uit Sint Jansklooster heeft ons een brief gestuurd met een zelfgehouden enquete waarbij ze de oproep doen om meer woningbouw op korte termijn. Wat kunnen wij nu reageren met dit stuk in de achterzak? Dat er aan gewerkt wordt? Niks anders als vorige week dus.

Voorzitter,
De kernenatlas en het woningmarktonderzoek zijn natuurlijk van toegevoegde waarde, maar dit had haast als een informatienota naar ons toegezonden kunnen worden. Het geeft een algemeen wat er nodig is voor de komende jaren, maar wij hadden dan een uitgebreid actieplan erbij verwacht. Door ons is niet zo lang geleden geopperd om een actiever grondbeleid te gaan voeren, andere fracties hebben dit verzoek herhaalt. Dat lezen we nu ook terug in de 33 actiepunten, maar hoe, wanneer, hoeveel op welke locatie, daar is nog steeds geen antwoord op. We vinden het jammer dat sommige kernen zijn samengevoegd, nu is voor ons niet inzichtelijk wat de woningbehoefte is in bijvoorbeeld Wanneperveen. Zijn deze gegevens aanwezig en zouden die naar ons toegezonden kunnen worden?

De 33 actiepunten zijn erg algemeen, ik denk dat de hele raad het in hoofdlijnen het hier niet mee oneens kan zijn. We zien de urgentie allemaal. Ik wil dan best in discussie gaan met bijvoorbeeld mevrouw Makken over hoeveel % van de nieuwbouwwoningen een huurwoning moet zijn, ons lijkt 10% ruim voldoende maar ik heb het veel liever over hoeveel woningen gaan we de komende jaren echt realiseren op welke locatie en wat wordt de tijdsplanning. En bijvoorbeeld hoe snel gaat het college zorgen dat alle zachte plannen omgezet worden in harde plannen als een klein begin? Wanneer kunnen onze inwoners erop rekenen dat dit geregeld?  Voor ons is dit hele stuk een visie document, terwijl wij echt gehoopt hadden op een uitvoeringsagenda. Is het college hier mee bezig?
Graag zouden wij ook aandacht vragen voor inbreiding, in de begeleidende tekst staat het genoemd, maar niet opgenomen als actiepunt. Het splitsen van kavels binnen de kernen zou wat ons betreft een van de opties zijn. En bijvoorbeeld hoe gaan we senioren verleiden om doorstroming op gang te brengen? We lezen ook weinig terug over de kwaliteit van nieuwbouwwijken, want naast de aantallen is natuurlijk de kwaliteit van de woningen en de omgeving ook belangrijk.

We kunnen in ieder geval vast concluderen dat er de komende jaren niet zoveel gaat gebeuren qua woningbouw in Steenwijkerland. Voordat er grond aangekocht is, bestemmingsplannen zijn gewijzigd. Dan zijn we alweer jaren verder en dan is te hopen dat de markt niet verslechterd is.

Voorzitter, kortgezegd kunnen we niet tegen de 33 genoemde punten stemmen. Het zijn immers open deuren waar iedereen het bijna mee eens is. We missen echter concreetheid van de uitvoering. Wij  hopen op toezeggingen van de wethouder op dit punt anders zullen wij kijken naar de mogelijkheden van een motie voor de raadsvergadering.


Gemeenteraad: 

Voorzitter,

Zoals vorige week aangegeven zijn wij teleurgesteld met het stuk wat nu voorligt. Voorzitter, ik wil het graag nog een keer extra duiden waarom. We zien deze woonagenda en het onderliggende woningmarktonderzoek als een visie document voor de gemeente. We missen echter de concrete plannen. Op welke locatie gaan we bouwen, wanneer gaan we bouwen, waar gaat de gemeente grondposities innemen en waar hopen we op ontwikkeling van marktpartijen. We hebben nu met het woningmarkt onderzoek een goed beeld waar de vraag zit voor de komende jaren maar nu is het tijd om te gaan werken aan een echt uitvoeringsplan en daar dienen wij samen met het CPB en BGL een motie voor in. Het is niet de eerste keer wat we hier aandacht voor vragen. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2020 hebben wij reeds met het CDA en BGL een motie ingediend over de woningbouw. In die motie vroegen wij al om een concrete actieplan met een tijdsplanning. Daar voldoet dit plan helaas niet aan. Een deel van die motie is wel uitgevoerd doordat we afgelopen zomer geïnformeerd zijn over de actuele woningbouwprojecten.

Voorzitter,
We zullen niet tegen dit stuk stemmen het geeft immers de visie op woningbouw van onze gemeente weer, maar we willen voor het uitvoeringsplan nog wel enkele suggesties meegeven.

- Kijk naar een goede mix van woningen in het lage, midden en hoge segment. De prijzen veranderen soms dagelijks in deze markt dus kijk hiervoor de naar de actuele ontwikkeling en staar u niet blind op de bedragen die genoemd zijn in het huidige onderzoek.

Zorg voor een goed plan voor de komende jaren, maar denk ook verder. We hanteren nu vaak een hap snap beleid als het gaat op woningbouwkavels. Op is op en je moet dan maar weer jaren wachten tot er weer iets beschikbaar komt. Kijk ook naar de lange termijn hoe we een constantere stroom van kavels kunnen realiseren.

Voorzitter,

Terugkomend op de motie: het laatste punt dat wij opgenomen hebben in de motie is aandacht vragen voor de woningbouw in de kernen. Naast de gewone woonagenda wordt er namelijk ook gewerkt aan de verstedelijkingsstrategie waar we ons vol richten op Steenwijk. Wat ons betreft moeten we de kernen niet vergeten. Bij sommige kernen heeft de gemeente nog grondposities en dat is wat ons betreft het laaghangend fruit wat we heel snel moeten gaan plukken. De urgentie is volgens ons wel duidelijk gemaakt door de jeugd in Wanneperveen en Sint Jansklooster.

 

Afbeeldingsresultaat voor BGL steenwijkerland

MOTIE: Uitvoeringsplan woningbouw

 

Voorstel nr. :

Onderwerp: Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026

 

 

De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 25 januari 2022

De raad gehoord de beraadslaging, overwegende dat

-          De woonagenda de visie op woningbouw weergeeft van de gemeente.

-          De kernenatlas een goed overzicht geeft waar de vraag naar woningen zit.

-          In het voorstel van het college concrete acties, tijdspaden en locaties niet genoemd worden.

-          De raad meermaals heeft aangegeven woningbouw één van de belangrijke prioriteiten te vinden.

 

Is van oordeel dat:

-          Zowel onderzoek als de markt duidelijk maakt dat een uitbreiding van ons woningbestand gericht op jongeren en starters noodzakelijk is om de leefbaarheid van onze kernen te versterken.

-          De ontwikkeling van woningen voor senioren moet aansluiten bij de wensen van deze groep om doorstroming te bevorderen.

-          Het college als doel moet stellen de eerste woningen binnen 24 maanden op te leveren.

-          De gemeente Steenwijkerland niet alleen van derden afhankelijk is maar zelf ook grondposities bezit die op korte termijn ingezet kunnen worden als woningbouwlocatie.

-          De zachte plancapaciteit zo snel mogelijk moet worden omgezet naar harde plancapaciteit.

-          Onze inwoners duidelijkheid verdienen betreffende de woningbouwlocaties en data.

 

Verzoekt het college

-          Om de raad vóór de PPN 2023-2026 een uitvoeringsplan (ter besluitvorming) voor te leggen inzake de woningbouw per kern inclusief een tijdspad.

-          De raad twee maandelijks te informeren via een informatienota, over de voortgang van de bestemmingsplanwijzigingen per kern.

-          Met de uitkomsten van het woningmarktonderzoek en de roep in de dorpsvisies om woningen in de kernen. Verzoeken wij om voorrang te verlenen aan woningbouwontwikkelingen in de kernen.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening en naam:

VVD, Jeroen Ziel
CPB, Ronnie Lassche
BGL, Bennie Daan

 

 

 

 De motie is aangenomen met steun van CDA en PvdA