Verhogen onderhoudsniveau Openbare Ruimte

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad d.d. 9 november jl. heeft de VVD de motie van de CU ondersteund, waarbij het college opgeroepen wordt om te onderzoeken wat de kosten jaarlijks zijn als het kwaliteitsniveau van onderhoud wegen van basis naar basis+ wordt gebracht.

De raad gehoord de beraadslaging, overwegende dat,

- De gemeenteraad het Beleidsplan Wegen Steenwijkerland heeft vastgesteld met

kwaliteitsniveau basis als uitgangspunt

- Dit kwaliteitsniveau gericht is op functioneel gebruik

- Hieraan gekoppeld het groot onderhoud in een meerjarenplan is vastgelegd

Constateert dat,

- Er diverse keren door fracties aandacht is gevraagd voor het onderhoudsniveau

van de Openbare Ruimte in onze gemeente.

- Een hoger kwaliteitsniveau extra kosten met zich mee zal brengen.


Roept het college op:

- Voor de PPN-bespreking van 2022 te onderzoeken wat de kosten jaarlijks zijn als

het kwaliteitsniveau van onderhoud wegen van basis naar basis+ wordt gebracht.


en gaat over tot de orde van de dag.