Integrale aanpak verkeerssituatie Steenwijkerdiep/Tukseweg en wijk Torenlanden

Tijdens de begrotingsvergadering van de Gemeenteraad d.d. 9 november jl. heeft de CPB samen met VVD en CU een motie ingediend om het college op te dragen een integrale aanpak te ontwikkelen voor de verkeerssituatie Steenwijkerdiep/Tukseweg en wijk Torenlanden in relatie met de Ruimtelijke Ontwikkelingen aldaar.

Overwegende dat:

▪ De gemeente Steenwijkerland en de betrokken partijen inmiddels een schetsontwerp gepresenteerd hebben voor de inrichting van het Gedempte Steenwijkerdiep/Tukseweg

▪ Van deze beoogde ontwikkeling aan het Gedempte Steenwijkerdiep verwacht mag worden dat dit een forse aanzuigende werking heeft van verkeersstromen welke in goede banen geleid moet worden en waarbij verkeersoverlast voor de omgeving vermeden dient te worden

▪ Er rond de Paardenmarkt/Woldpoort een ongewenste verkeersituatie is ontstaan mede door af te wijken van de landelijk geldende regels uit de Wegenverkeerswet (Wvw) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (Rvv)

▪ Deze ongewenste situatie rond de Paardenmarkt/Woldpoort lange wachtrijen veroorzaakt, waarbij fietsers zigzaggend proberen het stilstaande verkeer te passeren wat de veiligheid niet ten goede komt

▪ Door deze ongewenste situatie rond de Paardenmarkt/Woldpoort er een grote toename is van ‘sluipverkeer’ in de Egbert Hiddingstraat en de Nicolaas ter Maethstraat (wijk Torenlanden).


Is van oordeel dat:

▪ De beoogde ontwikkeling aan het Gedempte Steenwijkerdiep een mooie en langverwachte ontwikkeling is voor de betrokken ondernemers

▪ Deze ontwikkeling niet mag leiden tot nog meer wachtrijvorming/verkeersinfarct rond de Paardenmarkt/Woldpoort of meer sluipverkeer door de wijk Torenlanden

Verzoekt het college:

▪ De verkeersituatie Gedempte Steenwijkerdiep/Tukseweg niet op zich te beoordelen maar een integrale aanpak te ontwikkelen waarbij aandacht gegeven wordt aan:

o Een verkeersveilige situatie ontstaat rond de Paardenmarkt/Woldpoort

o Het voorkomen van sluipverkeer door de wijk Torenlanden

o De gevaarlijke verkeerssituatie in de bocht in de Mr. Zigher ter Steghestraat t.h.v. ZONL bij tegemoetkomend verkeer

▪ Een uitgewerkt voorstel hiertoe voor de PPN van 2022 voor te leggen aan de Raad

en gaat over tot de orde van de dag.


De motie is unaniem aangenomen.