Lastenverlaging voor de inwoners, grip op kosten, geld voor uitvoer plannen

Tijdens de begrotingsbehandeling dinsdag 2 november 2021 heeft Miriam Slomp-Dekkers, fractievoorzitter VVD Steenwijkerland de beschouwing van de VVD gegeven over de laatste programmabegroting van deze bestuurlijke periode. Een programmabegroting die de gemeente gezond achterlaat. Zie hier de livestream: https://channel.royalcast.com/webcast/gemeentesteenwijkerland/20211102_1?start=2531707

Politieke beschouwingen VVD programmabegroting 2021

Vorig jaar bespraken we de Programmabegroting digitaal via Zoom, op afstand van elkaar. We hadden toen de hoop en de verwachting dat we een jaar later konden spreken over de periode na corona, dat alles dan weer redelijk “normaal” zou zijn.

Gelukkig spreken we elkaar dit jaar live in de Raadszaal. We kunnen elkaar in de ogen kijken. Zonder publiek weliswaar, maar op het oog redelijk “normaal”. Echter we leven helaas nog steeds niet in normale tijden. Vanavond horen we de nieuwe kabinetsmaatregelen, maar de zorg om elkaar, om onze gezondheid, sociale gesteldheid en economische effecten is nog steeds niet weg. Corona ontwricht nog steeds ons leven.

En dan is het toch maar prettig dat we wonen in Steenwijkerland, waar men omkijkt naar elkaar, waar we een prachtige natuur hebben, waar we ons op kunnen laden. Een gemeente met gezonde bedrijven, waarvan sommige een enorme klap hebben gekregen en waar bepaalde branches het nog zwaar hebben, maar waar men elkaar wel opzoekt om te helpen  bv met uitlening van personeel. Dat is ook wat ons allemaal verbindt in onze gemeente, een gemeente waar we om elkaar geven, waar we nooit opgeven en we altijd nieuwe kansen pakken!

Deze positieve instelling hebben we ook de komende jaren nodig. Er liggen immers nogal wat uitdagingen. De coronapandemie heeft zowel sociaal maatschappelijk als economisch impact. De schade moet worden hersteld. We hebben veel woningen nodig, onze ondernemers hebben moeite om aan goede medewerkers te komen, onze jeugdzorg heeft wachtlijsten, Nederland gaat van het gas af en ook Steenwijkerland zal de overgang naar duurzaam gaan maken.

In de Perspectiefnota hebben we voor de zomer  het beleid bepaald voor 2022 en de jaren daarna en de financiële effecten daarvan zijn in de voorliggende Programmabegroting verwerkt.

Zoals vorige week bij de bespreking van de najaarsnota al benoemd, is dit de laatste begroting van de huidige coalitieperiode. Dan kijk je vanzelf terug naar wat we allemaal gedaan hebben, welke resultaten we gehaald hebben en hoe we er op dit moment voorstaan.

Vorige week benoemde ik al hoe de VVD-fractie trots is op de mooie resultaten die we allemaal al gehaald hebben.

We kijken positief naar de voorliggende begroting met gunstige financiële prognose, waarbij de reserves aangevuld worden tot een reëel niveau (zoals de VVD ook gepleit heeft) en er ruimte gelaten wordt aan een volgende coalitie om nieuwe plannen en ideeën op te nemen voor Steenwijkerland voor de komende jaren.

Dat we een redelijk gunstige financiële situatie hebben in de gemeente Steenwijkerland komt voornamelijk doordat we de afgelopen jaren scherp hebben gestuurd op grip. Daar waar alle gemeenten in Nederland enorm aan het worstelen waren met de begroting.

De VVD neemt altijd haar verantwoordelijkheid en is er voor iedereen. Om zaken goed te organiseren binnen de on- en mogelijkheden die wij hebben. Waarbij wij keuzes durven te maken. Zo willen we een Sociaal Domein dat er is voor iedereen waarbij geld bij de juiste mensen terecht komt en efficiënt en effectief wordt ingezet. Zonder dat wij het verkwisten en het opgemaakt wordt aan bureaucratie en rompslomp. Een grote ergernis van velen.

De VVD-fractie is hier altijd scherp in de discussie geweest. Wij hebben diverse malen gewezen op onze verantwoordelijkheden hierin en ook op het monitoren van de voortgang van de financiën, bv bij het Sociaal Domein, waar het grootste financiële lek zat. Deze monitor is er gekomen en buiten de reguliere P&C cyclus om worden we als raad nu structureel op de hoogte gehouden van de financiële effecten in het beleidsterrein met de grootste financiële gaten. Afwijkingen kunnen zo tijdig gesignaleerd worden, waardoor sturing tijdig kan gebeuren. Ook zijn resultaten en koppeling beleid en financiën in het sociaal domein nu werkelijkheid geworden. En die aandacht werpt nu zijn vruchten af.

Dit alles heeft gemaakt dat we nu een begroting hebben voorliggen waar diverse gemeenten jaloers op zouden zijn.

We hebben vorig jaar ook flink gesneden in de bedrijfsvoering van onze eigen organisatie, zo’n 5,7 miljoen in 4 jaar tijd (20 fte medewerkers per jaar). Op dit moment liggen we hiervoor op planning. Mooi dat dit kwantitatief goed loopt, zeker in een tijd dat er nog steeds veel van onze ambtelijke organisatie gevraagd wordt.  De VVD heeft wel enige zorgen mbt een kwalitatief aspect mbt externe inhuur op projecten. De VVD heeft het afgelopen jaar diverse signalen ontvangen dat er op projecten veelvuldig wisseling plaats vindt van projectleiders en de overdracht van projecten niet goed zou plaatsvinden. Projectleden of participanten zouden regelmatig het gevoel hebben terug te gaan in tijd met het project en geven aan dat zelfs belangenbehartigers worden gevraagd om oude mailtjes etc. om input te krijgen over de historie van een project, omdat nieuwe projectleiders de historie niet kennen.

Wij vragen specifiek aandacht voor dit deel van de organisatie. De projecten zijn juist vaak de onderdelen waar samenwerking en communicatie heel belangrijk zijn voor het behalen van de resultaten en dan is een goed beleid op externe inhuur (met EXIT-gesprekken en contractmanagement)  en beleid op voortgangsbewaking erg belangrijk. Zeker om participanten niet te frustreren in participatietrajecten. Dat zou zonde zijn van alle positieve energie die iedereen met elkaar in een project wil zetten en doet geen recht aan de inzet van de participanten en het behalen van het doel van de projecten.

De VVD-fractie heeft nog een paar aandachtspunten voor het college:

1.      *  De bedrijfsreserve is 200.000 euro te laag volgens onze eigen normen (blz.64) waarom vullen we die niet aan nu we daar de ruimte voor hebben?

2.      *  De no cure, no pay kosten van de WOZ zijn nog steeds aan de hoge kant en drukken op het WOZ-tarief volgend jaar. Verwacht het college dat dit zo blijft nadat we zijn overgegaan naar een nieuw bureau? Afhankelijk van het antwoord bereiden wij een motie voor.

3.      * De programmabegroting wekt de indruk dat de evaluatie van beleid van Zon op Land is geweest (blz.61) en ook in een andere context hebben we dit gehoord. Maar onze fractie herinnert zich alleen een werkvergadering en wacht nog op de evaluatie in de raad en vraagt zich af wanneer we deze kunnen verwachten?

4.      

5.      Afsluitend vraagt de VVD-fractie zich af of de reserve Volkshuisvesting op dit moment hoog genoeg is met alle ontwikkelingen die we op het gebied van wonen nog gaan maken. Zoals de VVD al eerder gezegd heeft vinden we het belangrijk dat bij plannen voor wonen ook de voorzieningen en infrastructuur meegenomen worden. Dan is de vraag of de reserve op dit moment wel hoog genoeg is. We kunnen ons als VVD fractie bv goed voorstellen dat met name op het gebied van infrastructuur bij forse uitbreiding woningaanbod flinke kosten te voorzien zijn, denk hierbij bv aan ontsluitingswegen, maar misschien ook wel randwegen zoals in Blokzijl, met alle mogelijke ontwikkelingen daar.

      Tot slot dankt de VVD-fractie de opstellers van de programmabegroting van harte voor de heldere en duidelijke nota en wensen wij het college succes met de uitvoering ervan.  De uitvoering in de laatste maanden van de huidige politieke periode, waarin gewerkt wordt aan de doelstellingen vanuit het coalitieakkoord voor onze gemeente.

       Vanaf maart is dan aan een nieuwe coalitie de taak om met nieuwe plannen “ Verder te bouwen aan een Sterk Steenwijkerland “ en met de voorliggende programmabegroting is er ook financieel de gelegenheid om uitvoering te geven aan die nieuwe plannen. Uiteraard hoopt de VVD hier weer bestuurlijk verantwoordelijkheid te mogen nemen.