Resultaten laatste najaarsnota coalitieperiode

Afgelopen dinsdag 26 oktober jl. werd de laatste najaarsnota van de huidige coalitieperiode besproken. Fractievoorzitter VVD Miriam Slomp-Dekkers kijkt met trots terug op de resultaten die de afgelopen jaren zijn bereikt.

De laatste najaarsnota van deze coalitieperiode ligt al weer voor ons. Een najaarsnota die laat zien dat we op heel veel punten goed op lijn liggen. Dat is mooi om te zien. Ook laat de najaarsnota zien voor welke punten we nog aandacht moeten hebben.

De VVD-fractie wil graag de volgende zaken uit de najaarsnota lichten:

 We krijgen door de nota een mooi beeld wat er het afgelopen jaar, maar ook in het verlengde daarvan de afgelopen jaren bereikt is.

We wilden dat onze inwoners en ondernemers meer zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen voor de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. Dat wordt ook in de Omgevingswet vastgelegd. Daar hebben we de afgelopen jaren veel invulling aangegeven. Er zijn diverse trajecten geweest met inwonersparticipatie en mede op basis van deze ervaringen is er een visie op Participatie vastgesteld, waardoor we de komende jaren nog beter toegerust inwoners en ondernemers kunnen betrekken bij beleid, uitvoering en besluitvormingsprocessen in onze gemeente.

We hebben op het gebied van Duurzaamheid een aantal flinke stappen gemaakt; we hebben ons bod voor de RES West-Overijssel ingediend, het beleid Zon op Land vastgesteld als één van de weinige gemeenten in het RES-gebied, deze gaan we binnenkort evalueren, de 1e zonneparken zijn en worden gerealiseerd in Oldemarkt, Willemsoord en Wanneperveen, een actieplan klimaatadaptatie en transitievisie warmte liggen binnenkort voor en we zetten ook in op terugdringen energieverbruik.

Qua infrastructuur en verkeersveilige omgeving hebben we mooie stappen gemaakt. Een flink aantal fietspaden is opgeknapt. Het kruispunt de Klosse/Gasthuisdijk, verbetering rotonde Kuinre, herinrichting Kallenkote fase II. Dat is mooi. Een overheid is verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving.

Wat de VVD betreft kunnen we hier de komende periode op een aantal andere plaatsen ook geld aan uitgeven, daar komen we bij de begrotingsbespreking nog verder op terug.

Door de najaarsnota heen zien we natuurlijk nog de effecten van de coronapandemie, waar we helaas nog steeds niet uit zijn. Dit zorgt nog steeds voor aangepast werken, bijeenkomsten en dus ook vertraging op sommige vlakken. Gelukkig heeft het college door goede aanpak op o.a. werkgelegenheid en inzetten op Vitaliteitsfonds goed ondersteuning geboden aan onze inwoners en ondernemers.  De komende periode zal het herstel na corona van een aantal projecten aandacht vereisen.

Op het gebied van samenwerking met ondernemers in onze gemeente hebben we ook stappen gemaakt. Samenwerking met BCS, maar ook KHN, KopTop, Vestingstad etc. is gestructureerd en verdiept, en de koppeling met Onderwijs is ook gemaakt, waardoor projecten vanuit Actieplan werkt  ingezet kunnen worden. Aandacht verdient nog wel de aandachtspunten vanuit de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente, hier spreken we binnenkort nog over in de Raad.

In onze gemeente is toerisme en recreatie van grote waarde. Niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk. De sector voelt een sterke verantwoordelijkheid voor onze gezondheid en ons welzijn: door het faciliteren van onderlinge verbinding en ontmoetingen tussen mensen, door te stimuleren dat mensen in beweging komen en hun vrije tijd zinvol kunnen invullen, door te zorgen voor leven in de brouwerij en de broodnodige kennis en ontspanning. Als de coronapandemie iets duidelijk heeft gemaakt, is het hoe diep deze oer-menselijke behoeften in ons collectieve DNA verankerd zijn. Nederland snakt naar adem en vrijheid. Er wacht een grote opgave om te werken aan duurzaam economisch herstel, herstel van het welzijn van alle Nederlanders en wederopbouw van een aantrekkelijke leefomgeving na corona. Een evenwichtige ontwikkeling van toerisme en recreatie levert hieraan een onmisbare bijdrage. Voor alle mensen geldt dat deelnemen aan T&R van grote waarde is. De relatie tussen welzijn en vrije tijd is breed onderzocht en bewezen. Eén van de basisbegrippen daarbij is ‘geluk’. Mensen voelen zich over het algemeen beter tijdens hun vrije tijd en/of vakantie, in vergelijking met hun dagelijkse leven. Dit geldt uiteraard ook voor de inwoners van Steenwijkerland. De sector heeft tijdens de coronapandemie klappen gehad, die voor verschillende onderdelen van de sector weer anders uitpakken. De najaarsnota laat zien dat een aantal zaken geen doorgang hebben kunnen vinden op dit vlak. Voor de komende periode zullen we moeten kijken welke ambities in deze branche opgepakt moeten worden of welke verschuivingen er plaats hebben gevonden bv door uitblijven van met name internationaal toerisme.

 

Aandachtspunt uit deze najaarsnota blijkt nog steeds de grilligheid van de financien van de gemeentes en meer specifiek de grip op de kosten van het Sociaal Domein. Wanneer we kijken op pagina 45 dan zien we dat een deel van de bezuinigingen in het Sociaal Domein niet gehaald worden, waarbij wordt voorgesteld om deze bezuinigingen dan maar te laten vrijvallen.  Vooropgesteld: er is een aantal goede doelstellingen gehaald in het Sociaal Domein: 1 integrale toegang, verbeterde inzet van voorliggend veld, goede afstemming tussen zorg en onderwijs, inzet monitor Sociaal Domein, afname vroegtijdig schoolverlaters etc. Dat is mooi en daar mogen we trots op zijn.

Laat onverlet dat we om al deze dingen blijvend goed te kunnen bieden aan onze inwoners we grip moeten hebben op onze uitgaven in het Sociaal Domein. Nu worden we op dit moment gelukkig financieel incidenteel geholpen door onze landelijke overheid, waardoor we per saldo voordelig uitkomen, maar als we kijken naar de doelstellingen die eind 2021 gesteld zijn, zijn die niet gehaald en is het college blijkbaar van mening dat we die ook niet gaan halen, immers de bezuinigen zouden moeten wegvallen.  De VVD is hier niet direct een voorstander van. Nu is het Sociaal Domein gered met de corona-meevallers van het Rijk, maar als die wegvallen blijven onze structurele lasten in dit domein te hoog. Bovendien komt er nog een taak op ons af met de decentralisatie beschermd wonen, waar we meteen een bezuinigd budget bij krijgen. Tevens zakt het aantal uitkeringsgerechtigden met altijd een na-ijl effect in de BUIG gelden 2 jaar later, wat betekent dit voor Steenwijkerland? De vraag is maar hoe we dit allemaal beheersbaar willen houden? Kortom de directe noodzaak is nu even weg, maar de VVD is van mening dat we hier wel mee aan de slag moeten. Tijdens de begrotingsbespreking zullen we hier op terugkomen.

Tot slot als laatste aandachtspunt, Wonen in Steenwijkerland. We hebben natuurlijk al eerder aangegeven dat een toename van woningen van belang is. Niet alleen in Steenwijk, maar juist ook in de omliggende kernen. Hierbij hoort ook aandacht voor de daarbij behorende voorzieningen. Immers meer woningen, is meer mensen, is meer noodzaak tot voorzieningen. Zoals bv huisartsen. Als je nu in onze gemeente komt, kun je al niet meer aansluiten bij een huisartsenpraktijk. Misschien moet de gemeente net als Twente en Zeeland samen met de zorg een campagne voor het aantrekken van huisartsen gaan opzetten. Maar het werkt ook door op een aantal andere zaken zoals bv parkeerplekken binnenstad, capaciteit elektrisch netwerk, maar ook cultuur. We zien nu in de najaarsnota een negatief resultaat bij de Meenthe die we uit eigen middelen bijleggen. Er lopen echter ook onderzoeken naar huisvesting bibliotheek of huisvesting voor museum: waarom niet clusteren en kosten die we toch al hebben beter benutten en tevens bij het stationsgebied een cultureel centrum maken?

Kortom uitbreiden van woningen behelst zoveel meer dan alleen het neerzetten van stenen en we vragen het college hier dan ook expliciet aandacht voor, zodat het wonen en leven in Steenwijkerland in combinatie met goede zorg, fijne sociale cohesie, mogelijkheden voor recreeren en het verrichten van werk of het vervoer naar werk een gouden combinatie wordt, zodat we met elkaar trots kunnen zijn en blijven op ons prachtige Steenwijkerland!