Verlichting kerktoren Blokzijl

Samen met CPB, BGL, CDA en CU heeft de VVD een motie ingediend om de vervanging van de verlichting van de kerktoren Blokzijl een jaar te vervroegen ivm de viering in 2022 van 350 jaar stadrechten Blokzijl.

MOTIE

Voorstel nr.:

Onderwerp: Vervanging verlichting kerktoren Blokzijl al in 2021

De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 29-06-2021

Overwegende dat:

 In de Perspectiefnota 2021 – 2025 een bedrag van € 30.000 is opgenomen voor het vervangen van de verlichting van de kerktoren in Blokzijl.

 Meerdere steden een lichtfestival kennen en Blokzijl sinds 2019 met haar lichtfestival ‘Lights in Blokzijl’ een plaats heeft tussen Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en andere steden.

 Blokzijl in 2022 viert dat zij 350 jaar geleden stadrechten gekregen heeft van stadhouder Willem III als dank voor de succesvolle opstand tegen de Bisschop van Munster.

 Steenwijkerland initiatieven van inwoners wil stimuleren en dit plan een mooi voorbeeld is van een initiatief dat bewoners samen met een plaatselijke ondernemer hebben uitgewerkt.

Is van oordeel dat:

 De nieuwe verlichting zo gekozen is dat dit een positief effect op licht en donker en dat lichthinder hiermee tegengegaan wordt.

 Met het dit jaar beschikbaar stellen van het budget de inwoners van de stad Blokzijl heel hun feestjaar 2022 kunnen genieten van de nieuwe verlichting.

 Met deze nieuwe verlichting jaarlijks € 1.000 aan energiekosten wordt bespaard.

Verzoekt het college:

 Het benodigde budget van € 30.000 al dit jaar beschikbaar te stellen en de kapitaallasten hiervan al dit jaar te accepteren;

 Alle medewerking te geven aan het vervangen van deze verlichting voor november 2021 zodat het lichtfestival ‘Lights in Blokzijl’ 2021 voorgaande festivals kan overtreffen.

en gaat over tot de orde van de dag.