Right to challange, uitdaagrecht

Bij het Uitdaagrecht (ook wel Right to Challenge R2C genoemd) kunnen bewoners e.a. taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Samen met BGL en PvdA heeft de VVD een motie ingediend om het right to challenge onder de aandacht te brengen bij potentiele initiatiefnemers zoals verenigingen, stichtingen en cooperaties.

MOTIE BGL, VVD, PvdA

Voorstel nr. : 2021-

Onderwerp: “Right to Challenge” in Steenwijkerland

De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 29-06-2021

De raad gehoord de beraadslaging, overwegende dat

- Burgers via burgerinitiatieven, verenigingen, stichtingen en coöperaties zeggenschap willen hebben over en betrokken willen zijn bij belangrijke thema’s in hun eigen woon- en leefomgeving, zoals leefbaarheid, zorg, wonen, energie, duurzaamheid en voedsel;

- Het Right to Challenge (RtC) staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’.

De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

- De relatie tussen overheid en bewoners verandert met het RtC in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer.

Constateert dat,

- In het coalitieakkoord ruimte wordt gegeven aan de samenleving om initiatieven te ontplooien

- Er in Nederland voorbeelden zijn waarin burgerinitiatieven, taken van de gemeente beter en goedkoper uitvoeren.

- Er ook in Steenwijkerland initiatieven zijn waarbij burgers, verenigingen, stichtingen en coöperaties een deel van de taken van de gemeente over willen nemen. Onder andere bij het beheer van sportvelden, kinderspeelplaatsen en vormen van natuurbeheer, maar er zijn ook andere mogelijkheden denkbaar.

Roept het college en raad op:

- Met een communicatie plan te komen om ‘right to challenge’ onder de aandacht te brengen bij potentiële initiatiefnemers zoals verenigingen, stichtingen en coöperaties.

en gaat over tot de orde van de dag.