Verlaging OZB-belasting

De VVD heeft samen met CU, BGL en PvdA een amendement ingediend om de OZB-belasting niet te verhogen met de prijsindex van 1,7%, maar op 0% te houden, wat een beperking van de lokale lasten voor inwoners Steenwijkerland betekent.

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Steenwijkerland, net als veel gemeentes in Nederland in financieel zwaar weer verkeerd. De reden hiervan lag voor het voornaamste deel in te beperkte structurele vergoedingen vanuit de overheid voor de taken in het Sociaal Domein die we als gemeente hebben overgenomen.

We zijn als gemeente verplicht een sluitende meerjarenbegroting op te stellen, waar incidentele mogelijke meevallers niet mogen worden meegenomen en daarom heeft het college in 2019 en vorig jaar een heleboel maatregelen genomen om de financiele situatie van onze gemeente goed te houden en de noodzakelijke faciliteiten en diensten in stand te houden.

Eén van die maatregelen was het verhogen van de OZB meer dan trendmatig. Iets wat niet ons uitgangpunt was bij het aangaan van deze coalitie en ook een maatregel die de VVD, zoals ook gezegd, met pijn in het hart genomen heeft. Naast alle maatregelen die er al genomen waren in het Sociaal Domein, de ambtelijke organisatie bij diverse projecten zag ook de VVD dat het nodig was om deze maatregel te nemen. We hebben we toen een motie opgesteld, waarbij het college opriepen om: "Indien er in de begroting in algemene zin structurele ruimte beschikbaar is in de meerjarenbegroting, deze ruimte, bij voorrang, aan te wenden voor een beperking van een lastenverzwaring voor de inwoners en ondernemers".

Op dit moment staat de financiele situatie er gunstiger voor, waardoor we we uitvoering kunnen geven aan deze motie en een amendement hebben ingediend om de OZB niet met prijsindex van 1,7% te verhogen, maar op de 0% te houden, waarbij de lasten voor de inwoners beperkt worden.


Amendement:


De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 29-06-2021 en 06-07-2021,

Ondergetekende(n) stellen voor beslispunt 2 f als volgt te amenderen:

“ in te stemmen met: 2f de kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 2022-2025

zoals opgenomen in hoofdstuk 5”, te wijzingen in:

“in te stemmen met: 2f de kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 2022-2025 zoals opgenomen in hoofdstuk 5, waar bij de “Prijsinflatie gemeentelijke belastingen en rechten” van tabel:7 van 5.2, wordt toegevoegd “uitgezonderd de OZB” en een extra regel wordt opgenomen voor Prijsinflatie OZB met als kader 0%.

De financiële gevolgen van deze kaderwijziging in de Programmabegroting 2022-2025 opnemen en ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

Toelichting:

In de Perspectiefnota is het kader opgenomen voor de programmabegroting, waarbij voor lokale lasten een prijsindexatie is opgenomen van 1,7%.

* het afgelopen jaar is de OZB met meer dan de prijsindexatie gestegen omdat de financieel ongunstige situatie van de gemeente dit noodzakelijk maakte om de basisvoorzieningen/dienstverlening die het college voor Steenwijkerland gewenst achtte in stand te houden

* tijdens de begrotingsbehandeling in november 2019 een motie is aangenomen die het college oproept om indien er in de begroting in algemene zin structurele ruimte beschikbaar is in de meerjarenbegroting, deze ruimte, bij voorrang, aan te wenden voor een beperking van een lastenverzwaring voor de inwoners en ondernemers.

* de huidige financiële situatie de ruimte biedt om uitvoering te geven aan de motie

Bovenstaande argumenten zijn voor ons aanleiding om de inwoners van Steenwijkerland te compenseren m.b.t. de OZB-stijging van de afgelopen twee jaar en de OZB nu niet trendmatig met 1,7% te verhogen, maar op de 0-lijn te laten, wat feitelijk een verlaging van de lokale lasten is.