Afschaffen Hondenbelasting

Drie jaar geleden heeft de VVD het afschaffen van de hondenbelasting opgenomen in haar verkiezingsprogramma. Onze argumentatie daarvoor is dat het geen doelbelasting is, maar ten gunste komt aan de algemene middelen en dat roept natuurlijk de vraag op of dit wel rechtvaardig is. De afgelopen jaren was er financieel geen ruimte om deze af te schaffen. Nu er financiële ruimte is lijkt ons dit een goed moment om deze belasting af te schaffen. Daarom hebben we ook samen met BGL, CU, PvdA en CDA een motie ingediend om de hondenbelasting af te schaffen.

Motie:

De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 29-06-2021 en 06-07-2021

De raad gehoord de beraadslaging, overwegende dat

- De gemeente op grond van artikel 226 van de gemeentewet het recht heeft om

hondenbelasting te heffen, maar het geen verplichting is;

- In Steenwijkerland momenteel € 51,12 per hond, per jaar wordt geheven, uitgezonderd de blindengeleidehonden en assistentiehonden;

- De hondenbelasting meer inkomsten oplevert dan kostendekkend nodig is en het surplus voor algemene doeleinden wordt ingezet.

- De hondenbelasting in die zin als onrechtvaardig wordt ervaren omdat over andere dieren geen belasting wordt geheven.

- Handhaving hierop matig gebeurt waardoor het nog minder te rechtvaardigen valt om de hondenbelasting in de huidige vorm vol te houden.

Constateert dat,

- De PPN 2022-2025 een (fors) positief saldo laat zien;

- De begrootte inkomsten voor de hondenbelasting in de PB 2021-2024 (blz. 85) voor 2022 zijn geraamd op € 204.000;

- Met de voorgestelde indexering voor 2022 van 1.7% de opbrengst hondenbelasting (afgerond) € 207.500 aan inkomsten geeft.

Roept het college en raad op:

- Bij het vaststellen van de Programma Begroting 2022-2025 met ingang van 1-1-2022 de hondenbelasting in de gemeente Steenwijkerland te laten vervallen;

- De verordening hondenbelasting 2022 te laten vervallen;

- Het hierdoor ontstane financiële nadeel ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

en gaat over tot de orde van de dag.