Van beleid naar uitvoering! Perspectiefnota juni 2021

In de bijdrage van VVD Steenwijkerland van fractievoorzitter Miriam Slomp-Dekkers worden de belangrijkste punten voor de komende periode vanuit de VVD benoemd. Van beleid naar uitvoering, Ruimtelijke Ordening op Orde, Verlaging OZB, ruimte voor evenementen, financieel behoudend en corona-afstel vermakelijkheidsretributie en nog veel meer. Zie volledige tekst.

Bijdrage Miriam Slomp-Dekkers, perspectiefnota juni 2021:


Dank u wel voorzitter,

Wat ben ik blij om u weer live te ontmoeten! Blij dat we elkaar weer hier in de Raadszaal in de ogen kunnen kijken na een jaar elkaar alleen maar via een scherm gezien te hebben. Blij dat we weer in een situatie komen, waarin we de beperkende maatregelen in ons land langzaam kunnen loslaten.

 We kunnen weer genieten van wat meer vrijheid en elkaar langzaam weer gaan ontmoeten. Laten we hopen dat het vanaf nu alleen maar opwaarts gaat.

 Deze COVID-19 pandemie laat grote sporen na. Sporen voor de zorgmedewerkers die zo hard gewerkt hebben voor de gezondheid van ons en onze geliefden.

Sporen voor inwoners die getroffen zijn door corona en wellicht mensen moeten missen of angst hadden hun levenswerk te verliezen. Sporen voor iedereen die meer in eenzaamheid heeft geleefd of juist als werkende ouder heeft moeten balanceren tussen werk en onderwijs voor kinderen.

 De gemeente heeft zowel bestuurlijk als ambtelijk klaar gestaan voor de inwoners en ondernemers. Het snelle schakelen van het bestuur naar een noodloket, inzetten op geld voor herstelfonds vanuit de Provincie, inzetten van een vitaliteitsfonds voor verenigingen en stichtingen, balanceren tussen veiligheid en mogelijkheden voor inwoners en ondernemers etc. En wat te denken van de ambtelijke organisatie waarvan 60 medewerkers van hun reguliere werk werden afgehaald en ingezet werden op crisiswerkzaamheden, vanuit huis. In deze denk ik ook aan de ICT-afdeling die dit in no time allemaal mogelijk moest maken en mogelijk maakte. Iedereen had dan ook nog de eigen lockdown beperkingen. De scholen waren immers dicht, net als een deel van de middenstand.  Maar het werk ging door, inwoners en ondernemers werden voorzien van hulp en perspectief. Een compliment vanuit de VVD voor al deze personen en al deze inspanningen.

De pandemie heeft ons laten zien hoe sterk we zijn, hoe krachtig en veerkrachtig. Dat geeft mij ook vertrouwen voor de toekomst. Vertrouwen voor Steenwijkerland.  De komende tijd blijft nog spannend en grillig, maar met dezelfde kracht waar we de pandemie het hoofd boden,  kunnen we ook zorgen dat we sterker worden. Een nog sterker Steenwijkerland!

De nasleep van deze crisis zal ons nog wel even bezighouden. Dat zien we ook in deze perspectiefnota, waarbij voorgesteld wordt om het vitaliteitsfonds in stand te houden en een fonds voor het herstel van de economie in te zetten. De VVD vindt dit goede initiatieven. Ten aanzien van de invulling van het vitaliteitsfonds zou de VVD nog wel een stap verder willen gaan. Dit fonds hoeft niet alleen beschikbaar te zijn voor de huidige doelgroep verenigingen en stichtingen. We kunnen ook het komende jaar gebruiken om after-corona initiatieven vanuit de gemeenschap te ondersteunen. Initiatieven die bedoeld zijn om met name de sociale effecten van de coronapandemie te bestrijden, denk hierbij aan bv eenzaamheid, het gebrek aan contacten wat er de afgelopen anderhalf jaar is geweest, het gebrek aan mogelijkheden om met elkaar dingen te doen, te vieren.

VVD zou graag zien dat het college kijkt naar de mogelijkheden om dit op te nemen in dit fonds. Het leven vieren en met optimisme weer naar de toekomst kijken vinden wij juist nu erg belangrijk.

Daarbij is ook het oppakken van de vele bekende evenementen in onze gemeente belangrijk, als onderdeel van de sociale cohesie. De VVD is dan ook enigszins verrast om in de Perspectiefnota te lezen dat door capaciteitsproblemen van politie en handhaving er slechts beperkt sprake zal kunnen zijn van een afgifte van vergunningen voor evenementen. De VVD fractie heeft in het voorjaar vragen gesteld aan het college over de capaciteit van de politie en het effect hiervan op Steenwijkerland en meer specifiek:  evenementen. We kregen toen een geruststellend antwoord,. Er waren geen problemen met de capaciteit en er was geen sprake van onderbezetting of verwachte onderbezetting. De PPN suggereert iets anders. Het staat er toch echt:  verminderd afgeven van evenementenvergunningen. De VVD vraagt aan het college om voor de 2e helft van dit jaar en in 2022 in beginsel evenementen te gunnen. Misschien is commerciele beveiliging een optie. Deze sociale activiteiten heeft Steenwijkerland juist nu in de nasleep van COVID-19  nodig.

In de PPN worden verder ook keuzes gemaakt met een economisch perspectief om voldoende banen in onze regio te houden en de kernen en binnenstad van Steenwijk nog meer aantrekkelijk te maken. Een fonds voor economisch herstel draagt hier aan bij. Het is van groot belang dat vooraf de voorwaarden in inzet van dit fonds helder gemaakt worden.

 Om de werkgelegenheid in Steenwijkerland te bevorderen moet ook het woningaanbod op orde zijn. Het college is momenteel bezig met het opzetten van de woonvisie. De VVD-fractie vindt het belangrijk dat én inbreiding én uitbreiding in zowel de kernen als Steenwijk-stad wordt meegenomen. Verder graag aandacht voor zowel starterswoningen als seniorenwoningen die voldoen aan de behoefte van de huidige senioren. Juist dit bevordert doorstroom en is een belangrijk deel van de oplossing. Hiernaast dient de gemeente nieuwe locaties aan te wijzen voor woningbouw, niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn.

Voor woningbouw en verbouw moet de afdeling Ruimtelijke Ordening en vergunningen ook goed op orde zijn. De VVD-fractie ontvangt te veel signalen uit de samenleving dat dit momenteel niet het geval is en heeft hier recent ook schriftelijke vragen over gesteld aan het college. Uit de beantwoording begrijpen we dat het probleem bekend was en vooral formatiegerelateerd en dat dit op dit moment opgelost is. Echter de achterstanden zijn er nog wel. Uit veel reacties van inwoners en ondernemers begrijpen wij dat  vooral de bereikbaarheid, snelheid van reageren en nakomen van afspraken een punt van aandacht is. We vragen het college om hier naar te kijken en een project “Ruimtelijke Ordening op Orde” in te zetten . Een dergelijk project kan die achterstanden weg werken en hierbinnen kunnen ook service level afspraken voor contacten met inwoners opgesteld worden.  Wellicht helpt het ook om processen en beslisbomen visueel te maken, zodat verwachtingen helder zijn. 

De COVID-19 pandemie heeft ook veel projecten vertraagd. Daarnaast zijn er ook veel extra werkzaamheden geweest, waar het Rijk incidenteel geld voor ter beschikking heeft gesteld. Ook voor een aantal zaken in het Sociaal Domein die extra geld kosten, zoals de toename van complexiteit bij Jeugdhulp heeft het Rijk financieel gecompenseerd. Deze plussen en minnen maken dat de financiële situatie van de gemeente Steenwijkerland er gunstiger voor lijkt te staan, dan vorig jaar bij de begroting ingeschat.

Dit is natuurlijk een bijzondere situatie na de scherpe maatregelen van vorig jaar. Ik kan mij voorstellen dat dit voor inwoners moeilijk te begrijpen is. Maar hadden we hier op mogen begroten, zoals GL vorig jaar zei “de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend”, of zoals CDA vorige week zei “wij vonden al die maatregelen sowieso niet nodig”. Nee, daar kunnen en mogen we niet op begroten. We zijn verplicht om een sluitende begroting in te dienen en mogen niet gaan speculeren of risico lopen met eventuele nog geen vastgelegde incidentele meevallers. Waar ik dat als ondernemer voor mijn eigen bedrijf zelf mag inschatten of ik dat risico wil lopen, kunnen en mogen we dit als gemeenteraad natuurlijk niet. En dat is maar goed ook. Gemeenschapsgeld is niet bedoeld om te speculeren en een sluitende begroting, met eventuele maatregelen die daar voor nodig zijn, ook als het moeilijk is,  is verplicht. Dit hebben wij als gemeenteraad dan ook ingediend.

 Gelukkig lijkt het er nu dus gunstiger voor te staan. De VVD-fractie pleit wel voor voorzichtigheid. Een dossier als het herverdelingsfonds wordt pas in de loop van dit jaar duidelijk. Ook het Sociaal Domein, met name WMO en Jeugdhulp, biedt ook nog onzekerheden en een stijgende trend in uitgaven. De VVD-fractie is een voorstander van het verhogen van het reservepeil en verbeteren van de solvabiliteit tot veilige waarden. Het is onverstandig alle plussen direct uit te geven. Het is prettig om ook de komende jaren nog investeringsmogelijkheden in Steenwijkerland te hebben.

Wel is de VVD-fractie van mening dat we nu uitvoering kunnen geven aan de motie van de begroting 2020: indien er ruimte is in de meerjarenbegroting, deze ruimte, bij voorrang aan te wenden voor een beperking van de lastenverzwaring van inwoners en ondernemers. We dienen hier dan ook samen met CU, BGL en PvdA een amendement in om de OZB voor inwoners niet met het prijsindexcijfer te verhogen. Feitelijk betekent dit een beperking van de lokale lasten.

Verder laat de informatienota die bijgevoegd is bij de stukken van de PPN ook een voordelig saldo zien van bijna een half miljoen euro voor 2021. Ook een gunstige ontwikkeling. De VVD-fractie zou het college dan ook willen vragen te kijken naar de vermakelijkheidsretributie die dit jaar ingevoerd is voor bootverhuurders in Giethoorn. Bij invoering heeft de wethouder beloofd om in het geval van een corona-effect, in het najaar de vermakelijkheidsretributie geheel of gedeeltelijk voor dit jaar op te heffen. Voorzitter, zoals de raad wellicht weet hebben de effecten van de coronamaatregelen tot 5 juni jl. in ieder geval betekend dat er geen rondvaarten gedaan mochten worden. Dat is al de helft van het toeristisch seizoen en op dit moment mogen in boten waar normaal 50 personen in kunnen nog steeds maar maximaal 12 personen (tenzij het 1 huishouden is), waarmee goede exploitatie van rondvaarten niet mogelijk is. Ook de botenverhuur staat onder druk. Tot juni, was er weinig toerisme in Giethoorn en ook op dit moment zijn er voornamelijk Nederlandse toeristen, wat in de weekenden weer gezellige reuring geeft, maar wat maakt dat het door de week nog steeds erg rustig is, wat ook een effect op de verhuurmogelijkheden van boten heeft. De VVD-fractie vraagt de wethouder hier naar te kijken en stelt zelf voor om de VMR van de rondvaartboten voor dit jaar te laten vervallen en voor de fluisterboten te halveren.

Wanneer we vooruit kijken naar de komende jaren dan is er nog genoeg te doen. We hebben de afgelopen jaren veel visies en beleid vastgesteld. Dat was ook nodig. Nu moet de focus op de uitvoering komen! De VVD-fractie is van mening dat het college hier een speciaal speerpunt van moet maken: Van beleid naar uitvoering! Onze fractie heeft regelmatig de indruk dat er een kloof is tussen beleid en uitvoering, we hebben het bv de Sociaal ombudsvrouw wel een paar keer horen zeggen, maar ook bij andere domeinen zijn hier voorbeelden van te noemen. De schotten tussen bestuur, beleid en uitvoering moeten weg. Beleid moet getoetst zijn op uitvoerbaarheid en wellicht moet Uitvoering wel van sluitstuk naar startpunt! Het bestuur is niet alleen verantwoordelijk voor de plannen, maar ook medeverantwoordelijk voor de uitvoerbaarheid van de plannen. Uiteraard in samenspel met de gemeentesecretaris. Wij vinden het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de relatie tussen politiek, beleid en uitvoering en wat ons betreft is dit een van de belangrijkste punten voor de komende paar jaren!   

Want: goede ideeën en plannen zijn mooi en noodzakelijk, maar uiteindelijk hebben inwoners en ondernemers te maken met de uitvoering daarvan en die dient optimaal te zijn voor een Sterk Steenwijkerland!