Motie evalueren beleid "Zon op land"

Op 21 mei 2019 heeft de gemeenteraad in Steenwijkerland het beleidskader “Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land” vastgesteld. Dit beleid is ingebracht als antwoord op de vraag vanuit de RES om een bod te doen vanuit Steenwijkerland als bijdrage aan de landelijke opgave. Dit beleidskader is bewust vrij ruim opgesteld om helder te krijgen “waar” en “hoe” zonnepanelen op land mogelijk zijn en waarbij het initiatief ligt bij partijen uit de samenleving. Binnen dit beleidskader kunnen zonneparken vergund worden tot 406 TJ (125 hectare) opgewekte energie (alle vergunde aanvragen bij elkaar opgeteld). Inmiddels is een aantal aanvragen voor een zonnepark in de raad behandeld, waardoor ervaring is opgedaan hoe het vastgestelde beleidskader functioneert. Jeroen van Duijvenvoorde heeft namens de VVD-fractie samen met CU een motie opgesteld om dit beleid te evalueren.

De motie geeft aan dat tijdens de behandeling van deze aanvragen in de raad duidelijk is geworden dat het beleid vanuit diverse invalshoeken verschillend geïnterpreteerd kan worden. Dit levert veel onduidelijkheid en daardoor discussie op tussen initiatiefnemers en inwoners bij initiatieven met zon op land. Initiatiefnemers, maar ook inwoners, hebben hierdoor vooraf geen duidelijkheid over hoe de raad uiteindelijk zal gaan oordelen als de aanvraag in de raad behandeld wordt. Dit vindt de VVD een onwenselijke situatie. Het beleidskader zon op land, gezien de vele discussies en tegenstellingen heeft nog niet tot de gewenste bewustwording en een eenduidige beeldvorming geleid in Steenwijkerland om de vastgestelde opgave van 406 TJ met elkaar te realiseren. 

Hierom roept de motie het college op om:

* Een tussentijdse evaluatie van het beleidskader “Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land” te organiseren, in de vorm van een advies A stuk met de raad tijdens een Politieke Markt, waarbij de opgave in 406 TJ (125 hectare) en de zoekgebieden niet ter discussie staan;

* Deze tussentijdse evaluatie op korte termijn te laten plaatsvinden om zo snel mogelijk te komen met een voorstel voor aanpassing van het beleidskader op basis van de gegeven adviezen. 

De motie werd verder mede-ingediend door BGL en PvdA en is met een meerderheid aangenomen in de raad van 25 mei jl.