Schriftelijke vragen over uitvoering zon op dak en hantering zonneladder

Het rijk heeft ervoor gekozen om door middel van de regionale energiestrategie uitvoering te geven aan het landelijke energieakkoord. Hierdoor worden wij als gemeente verplicht om binnen afzienbare tijd een aanzienlijke hoeveelheid energie te gaan opwekken binnen onze gemeentegrenzen. Zonne-energie zal hierin een groot aandeel leveren.

In het beleid van de gemeente is opgenomen dat de zonneladder hierin in acht genomen wordt als het gaat om de plaatsing van deze panelen. Zon op dak is de eerste trede op deze zonneladder. Vervolgens kan er worden gekeken naar locaties, bijvoorbeeld langs het spoor of snelweg. Pas als laatste is een zonnepark op land een optie.

Voor de fractie van de VVD is een strikte hantering van de zonneladder een vereiste. De focus zou in eerste instantie volledig moeten liggen op een zo groot mogelijke realisatie van zonnepanelen op dak.

In steeds grotere mate krijgen wij als fractie echter signalen door dat onze netwerkcapaciteit een grote belemmering vormt voor juist de kleinere initiatieven op dak. Potentiële zonneparken leggen claims op nog beschikbare netwerkcapaciteit waardoor verschillende lokale projecten voor zon op dak niet tot ontwikkeling kunnen komen.

Dit is een ontwikkeling die wij als VVD-fractie beschouwen als zeer schadelijk, tevens zal hierdoor het draagvlak voor de verplichte energietransitie alleen maar verder afbrokkelen.

De fractie van de VVD Steenwijkerland heeft derhalve de volgende vragen aan het college:

1. Op welke manier probeert het college de eerste trede van de zonneladder, namelijk zon op dak, te faciliteren?

2. Is het college in contact met de eigenaren van grote daken, zoals industriëlen en agrarische bedrijven, om te proberen zo veel mogelijk zon op dak te realiseren?

3. Zijn er gevallen bij het college bekend waarbij een project voor zon op dak geen doorgang kon vinden doordat een zonnepark op land de beschikbare netwerkcapaciteit al geclaimd heeft en hoe gaat het college hiermee om?

4. Is er overleg energieleveranciers en netwerkbedrijven om het probleem met betrekking tot de netwerkcapaciteit op zo’n kort mogelijke termijn op te lossen?

5. Is het college in contact met derde partijen zoals Prorail en Rijkswaterstaat om locaties langs het spoor en snelweg te onderzoeken?


Namens de fractie van de VVD Steenwijkerland

20 mei 2021

Jeroen van Duijvenvoorde

Raadlid VVD Steenwijkerland