Schriftelijke vragen over dienstverlening Ruimtelijke Ordening

De VVD fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de dienstverlening bij Ruimtelijke Ordening. Kern van de vraag is: hoe worden wij als gemeente nog meer een "Ja, mits....- gemeente".

Schriftelijke vragen mbt dienstverlening Ruimtelijke Ordening

 

Het college zet volop in op een dienstbare gemeente en wil de wensen en behoefte van de samenleving centraal stellen. Een mooie visie op dienstverlening die de VVD-fractie Steenwijkerland ook van harte ondersteunt.

 

Toch horen we als raadsleden nog steeds zeer regelmatig dat inwoners niet tevreden zijn over het contact met de gemeente. We worden hier als fractie frequent rechtstreeks over benaderd, maar ook in inspraakreacties van inwoners/ondernemers bij de gemeenteraad is dit een terugkomend onderwerp van kritiek.

 

De VVD-fractie merkt hierbij op dat het dan vaak niet zozeer gaat over front-office vraagstukken als geen contact kunnen krijgen met iemand of geen afspraak kunnen maken, of over het aanvragen van documenten. Hier is men wel tevreden over. De ontevredenheid gaat vaak over de 2e lijns communicatie over complexere vraagstukken. Vaak gaat het over Ruimtelijke Ordening vraagstukken waarbij de klachten zijn dat men het gevoel krijgt dat de gemeente niet mee wil denken over hoe iets wel gerealiseerd kan worden (ja, mits gemeente ?) of inwoners die geen  goed beeld hebben van hoe een proces gaat verlopen en daarmee andere verwachtingen hebben van de rol van de gemeente, de eigen rol of een eventuele uitslag van een proces. Ook het enorm lang duren van een proces zonder dat er terugkoppeling komt op vragen of klachten, wat soms wel maanden kan duren komt veelvuldig voor.

 

De VVD-fractie heeft hierover een aantal vragen aan het college:

 

1.       Is het college zich er van bewust dat er bij inwoners van Steenwijkerland met betrekking tot RO-vraagstukken een behoorlijke mate van ontevredenheid is over de rol van de gemeente?

2.       In hoeverre zijn verwachtingsmanagement van inwoners, transparantie over RO-processen, voortgangsbewaking van RO-processen, RO- klachtenmanagement-en bewaking onderdeel van de communicatie en managementaansturing binnen de afdeling RO en op welke manier is vooral de communicatie hiervan zichtbaar? (dus de uitvoering van de visie op dienstverlening)

3.       Is er binnen de afdeling RO ook een service level agreement afgesproken over de uitvoering van haar processen en zo ja, welke?

 

Namens de VVD-fractie Steenwijkerland

 

10 mei 2021

Miriam Slomp-Dekkers, fractievoorzitter

VVD Steenwijkerland