VVD tegen Zonnepark op Eeserwold

In de raadsvergadering van 21 april jl. heeft de VVD fractie tegen een verklaring van geen bezwaar voor een Zonnepark op Eeserwold gestemd. Onderstaand de bijdrage van de fractie met haar argumenten.

In de raadsvergadering van 21 april jl. heeft de VVD fractie tegen een verklaring van geen bezwaar voor een Zonnepark op Eeserwold gestemd. Onderstaand de bijdrage van de fractie met haar argumenten. Voor het volledige debat en argumentatie verwijs ik u naar de site van de gemeente waar het opgenomen debat terug te kijken is.


Zonnepark Eeserwold

Vorige week tijdens de politieke markt is er uitvoerig gesproken over een eventueel zonnepark nabij Eeserwold. Wij hebben als fractie van de VVD de voor en nadelen afgewogen en zijn tot de conclusie gekomen dat wij straks bij de stemming tegen zullen stemmen en wel om de volgende redenen.

Allereerst de locatie. In het beleid zon op land zijn zoekgebieden opgenomen waar de komst van een zonnepark onderzocht kan worden. Dit voorstel ligt gesitueerd binnen het zoekgebied, maar dit betekend niet automatisch dat een zonnepark passend is op elke locatie binnen het zoekgebied. In het voorstel is er gekozen voor een locatie nabij huidige en toekomstige geconcentreerde bebouwing. In dit geval is de fractie van de VVD van mening dat een zonnepark op deze locatie niet passend is in de omgeving.

Dan ten tweede voorzitter, draagvlak in de omgeving. De fractie van de VVD heeft bij vaststelling van het beleid zon op land aangegeven dat we bij elk voorstel toetsen op draagvlak. Geen draagvlak, geen zonnepark was het devies. De wethouder gaf daarbij vorige week aan dat 100% draagvlak bij dit soort ontwikkelingen een utopie is. Daar heeft de wethouder volledig gelijk in, maar bijna 0 procent is wel heel weinig. In navolging van de inspraakreacties van verschillende buurtbewoners heb ik ook zelf afgelopen vrijdag nog op locatie gekeken en gesproken met betrokken omwonenden. Al met al kan er gezegd worden dat er van draagvlak in dit project geen sprake is. Tevens ben ik geschrokken van hetgeen wat ons eigen beleid te weeg brengt. Zo hebben wij er als raad bewust voor gekozen om het proces rond communicatie en participatie grotendeels bij de ontwikkelaars zelf te laten. In de praktijk zie je echter dat inwoners een actieve rol van de gemeente in dergelijke ontwikkelingen verwachten. Hierdoor creƫren wij als gemeente alleen maar meer weerstand. Wellicht is het daarom tijd om eens goed het beleid zon op land te gaan evalueren. Hierover hebben wij in de afgelopen weken ook andere partijen uit deze raad gesproken die met dezelfde gedachte rondlopen en we zullen hier waarschijnlijk bij de volgende raadsvergadering een motie gezamenlijk over indienen.

Resumerend voorzitter, de locatie van dit zonnepark vinden wij niet geschikt en de mate van draagvlak is te laag om te spreken van een gedragen plan, derhalve stemmen wij tegen.

Dank u wel

 

Jeroen van Duijvenvoorde