Amendement VVD/BGL/CU/CPB maakt unilocatie Voortgezet Onderwijs in Steenwijkerland financieel mogelijk

Na een intensieve Politieke Markt vergadering en twee even intensieve Raadsvergaderingen achter elkaar is het amendement van VVD-BGL-CU-CPB voor een gefaseerde overgang naar een unilocatie over 10 jaar voor het Voortgezet Onderwijs in Steenwijk met een meerderheid in de gemeenteraad aangenomen.

Na een intensieve Politieke Markt vergadering en twee even intensieve Raadsvergaderingen achter elkaar is het amendement van VVD-BGL-CU-CPB voor een gefaseerde overgang naar een unilocatie over 10 jaar voor het Voortgezet Onderwijs in Steenwijk met een meerderheid in de gemeenteraad aangenomen.

In 2018 was in samenwerking met de scholen (en op verzoek van de scholen) in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opgenomen dat het Voortgezet Onderwijs van de huidige 3 locaties zou afbouwen naar 2 locaties, met nieuwbouw aan de locatie Oostwijkstraat.

Een jaar later gaf de school aan toch de voorkeur te hebben voor een unilocatie (1 locatie) om segregatie in het onderwijs tegen te gaan en meer ruimte in de financiën van de school over te houden, welke ten gunste zou komen voor de kwaliteit van het onderwijs. Twee onafhankelijke onderzoeken hebben echter uitgewezen dat dit  7,5 – 9 miljoen duurder zou uitpakken (afhankelijk van het uitbouwscenario). Het college heeft na deze onderzoeken besloten om toch voor een 2 locatie model te blijven gaan en had dit in een raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Om 9 miljoen meer gemeenschapsgeld uit te geven, dat we dan niet aan andere zaken kunnen besteden,  weegt voor de VVD-fractie zwaar, vooral omdat we in financieel zwaar weer zitten, zoals veel gemeenten in Nederland. We hebben nu al twee jaar op een rij forse maatregelen moeten nemen om onze begroting sluitend te krijgen. De VVD fractie is van mening dat de gemeentelijke meerjarenbegroting deze extra investering niet kan dragen. Bovendien gaat het hier niet alleen om onze begroting, maar ook om de huidige gemeentelijke reserves die dan nog meer onder druk komen te staan. De gemeentelijke solvabiliteit staat al onder het niveau wat zou mogen en voor de Provincie staan we al in oranje. De VVD-fractie is van mening dat deze reserves eerst weer aangevuld moeten worden en niet verder onder druk gezet mogen worden. Dit zou ook elke investeringsruimte voor onze gemeente in de toekomstige jaren op slot zetten.

Tot slot zou het ook gaan om kapitaalvernietiging  (en niet duurzaam gebruik) als we een pand dat nu nog een waarde heeft van 3 miljoen en nog prima voldoet zouden moeten afschrijven.

De roep om een unilocatie was echter groot. Andere partijen in de gemeenteraad wilden direct een unilocatie realiseren, waarbij de kapitaalvernietiging van een goed gebouw met boekwaarde 3,1 miljoen en de druk op begroting en reserves, met als effect geen investeringsruimte voor andere maatschappelijke zaken in onze gemeente,  minder belangrijk werd gevonden.

Tussen de Politieke Markt en de Raadsvergadering in is onze fractie, samen met BGL, CU en CPB, opnieuw in gesprek gegaan met school, ouders, docenten, omwonenden Oostwijkstraat om te zoeken naar een mogelijkheid om én tegemoet te komen aan de dringende wens van het onderwijs én ruimte te blijven houden in de gemeentelijke financiën om de komende jaren in Steenwijkerland nog andere maatschappelijke investeringen te blijven doen.

We hebben hiertoe uiteindelijk een amendement ingediend, waarbij we het college opdragen om: de door het college voorgestelde dubbellocatie als uitgangspunt te nemen voor een gefaseerde overgang naar een unilocatie over 10 jaar aan de Lijsterbesstraat. Tussentijds zal geen nieuwbouw plaatsvinden aan de Oostwijkstraat, nieuwbouw zal gefaseerd aan de Lijsterbesstraat plaatsvinden, waardoor over 10 jaar een doordacht en financieel verantwoorde overstap gemaakt is naar een unilocatie aan de Lijsterbesstraat.

Deze wijziging maakt het mogelijk de ambities van een unilocatie gefaseerd in 10 jaar te realiseren en voorkomt in belangrijke mate kapitaalvernietiging door het te snel afschrijven van gebouwen aan de Oostwijkstraat.

Tevens houdt het rekening met de wensen van de omwonenden die aangeven ongelukkig te zijn met de hoge bouwopgaven aan de (krappe) Oostwijkstraat in het huidige twee-locatiemodel. Omwonenden van de Lijsterbesstraat worden meegenomen bij de ontwikkelingen van de Lijsterbesstraat.

Het college zal samen met het VO een faseringsplan maken voor de komende jaren, waarvan eventuele meerkosten ten opzichte van het huidige 2-locatievoorstel in de begroting verwerkt worden. Het college streeft er naar dit doel ook vast te leggen in een geactualiseerde IHP.

 Zo komt er dankzij dit amendement van VVD-BGL-CU-CPB een unilocatie voor het Voortgezet Onderwijs naar wens van de school en blijft er financiële ruimte voor Steenwijkerland om de komende jaren investeringen op andere vlakken te doen.