Meer ondernemers in de gemeenteraad, wie voelt zich uitgenodigd?!

Er zijn ruim 8000 gemeenteraadsleden in Nederland. Ondernemers zijn hier niet ruim in vertegenwoordigd. Fractievoorzitter Miriam Slomp-Dekkers met haar visie en ervaringen op ondernemers in de politiek:

Meer ondernemers in de gemeenteraad

Er zijn ruim 8000 gemeenteraadsleden in Nederland. Gemiddeld voorbij de 50, meestal man en heel vaak met een verleden als ambtenaar, leerkracht of zorgmedewerker. Ondernemers zijn niet ruim vertegenwoordigd.

In 2018 werd ik als ondernemer gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de VVD Steenwijkerland. Als inwoner en ondernemer in Steenwijkerland voel ik mij maatschappelijk betrokken bij onze gemeente en draag ik graag mijn steentje bij aan een mooi en sterk Steenwijkerland. En dat steentje moet niet van de zijlijn komen. Integendeel ik onderneem immers zelf graag iets. Deze drive betrok mij bij de politiek en met diezelfde instelling doe ik mijn raadswerk.

Met mijn ondernemersbril word ik veel verrast door het dagelijkse politieke reilen en zeilen. Ik ben resultaatgericht en voel mij geen vergadertijger. In ons bedrijf gaat het om concrete resultaten en hanteer ik een korte plan-do-check-act cyclus. De belangen van onze hotelgasten, het personeel en het hotel staan voorop. Politiek ervaar ik als trager, er zijn veel (ook vaak tegengestelde) belangen en het gaat om een breed algemeen belang, wat de besluitvorming ook complex maakt.

Als ondernemer kan ik korte slagen maken. Het kost nog geen maand om een ingrijpend besluit als bv een verbouwing te regelen. In het lokale bestuur gaat het om draagvlak. Welke raadsleden zijn voor, welke tegen? Zijn die meningen te beïnvloeden? Hoe denken inwoners, ondernemers, de direct betrokkenen? Is het proces ook goed verlopen? En dan moet alles ook nog passen binnen de wet-en regelgeving en uitvoerbaar door de ambtenaren zijn, onder leiding van de gemeentesecretaris. De gemeenteraad is het hoogste orgaan bij de gemeente, daar worden de besluiten genomen, waarna het college verantwoordelijk is voor de uitvoering. Maar deze raad verandert iedere vier jaar, net als het college van B&W. Het is daarom goed dat de gemeentesecretaris, niet gehinderd door een termijn van vier jaar, de aansturing van de ambtenaren doet. Maar dat was voor mij als ondernemer wel wennen. In mijn bedrijf ben ik zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van een genomen besluit en welke prioriteiten er gesteld worden. Als raadslid heb je weinig invloed op het tempo van uitvoering.

Mijn competentie geduld is dan ook fors verbeterd. Maar meer belangrijk: als VVD Steenwijkerland hebben we tot nu toe belangrijke resultaten behaald.

In het vorige college misten we veel visie en beleid om tot resultaten te komen. We misten daadkracht en regionale samenwerking om een sterke economische positie in de regio te krijgen. Onze verkiezingscampagne heeft daar dan ook veel op ingezet. Dit leidde tot opname in het coalitieakkoord, waar het is vertaald naar resultaten.

In de afgelopen drie jaar zijn er veel visies geformuleerd en beleid opgesteld. Dat was ook nodig, ze waren er niet en je zult eerst moeten bedenken WAT je wilt bereiken en WAAROM, vervolgens HOE je dat wilt bereiken, alvorens je opdracht kunt geven tot uitvoering. Een werkwijze die ik als ondernemer natuurlijk dagelijks ervaar. En, daar ben ik van overtuigd, daarin ben ik niet de enige.  Deze documenten zijn veelal samengesteld met een hoge participatiegraad, dus veel betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Ik ben daar blij mee. Maar dat kost ook tijd. Tijd, waarvan ik wel eens dacht; kan dit nu echt niet sneller? Kan dat tempo niet iets omhoog? Aan de andere kant is zorgvuldigheid ook van belang en worden we hier door inwoners en belangenbehartigers terecht op gewezen.

Naast de vele visies en beleid die zijn opgesteld is er natuurlijk meer gebeurd. Een intensieve regionale samenwerking, Human Capital Agenda, aanpak Steenwijkerdiep, bouw scholen Giethoorn en binnenkort Tuk, om maar een paar voorbeelden te noemen. Hiernaast ligt er nog veel op de plank. En dat kriebelt bij mij. We hebben in de gemeenteraad nu afgesproken wat we willen en hoe. We moeten nu verder focussen, voortgang bewaken, en verder gaan uitvoeren! Actief met de binnenstad aan de slag,  Steenwijkerdiep vervolg geven, verkoop kavels Eeserwold, MKB-vriendelijke gemeente, omgekeerde toets, voldoende bedrijventerreinen en woonkavels in de gemeente, om zo maar wat voorbeelden te noemen. En dan vergeet ik bijna nog de beheersing van het Sociaal Domein. De helft van onze begroting gaat hier aan op en uitgaven stijgen. 2021 zal moeten tonen dat we dit beheersen!

Een deel van de vertraging komt natuurlijk door corona. Ambtenaren moesten vanuit huis werken, veel participatiebijeenkomsten konden geen doorgang vinden en nieuwe uitdagingen dienden ambtelijk opgevangen.

Bestuurlijk gezien heeft het college in die periode de daadkracht getoond die in een crisis van belang is. Het snel inrichten van noodlokketten, uitstellen van lokale belastingheffing, verruimen van terrassen voor de horeca, samenwerking warenmarkt, snel inzetten van vitaliteitsfonds etc. De VVD-fractie heeft hier door middel van schriftelijke vragen en moties aangedrongen op snelheid, resultaatgerichtheid en doelmatigheid. Dit is door het college ook opgepakt. Dit doet een ondernemend raadslidhart goed.

Een ander punt waar ik als ondernemer altijd heel scherp op ben is het financiële huishoudboekje. Geven we het geld uit aan de goede dingen en geven we niet teveel geld uit? Een jaar na de coalitievorming bleek dat (net als in de rest van Nederland) de gemeente te weinig geld kreeg van de overheid voor de uitvoering van Sociaal Domein terwijl er meer mensen een beroep op doen. Dit leidde tot onbeheersbaarheid van het budget van de gemeente. U hebt mij dan ook al een aantal jaar in de raad horen aandringen op grip op onze uitgaven, monitoren van onze resultaten en tijdig bijsturen hiervan. Zaken die door de systematiek en cultuur in het Sociaal Domein lastig zijn. Ik stel daar tegenover: wat als je het niet op orde krijgt? Laat je dan het Steenwijkerdiep zoals het is? Verbeter je de fietspaden dan niet? Verhoog je dan de gemeentelijke belastingen structureel? Als ondernemer weet ik hoe belangrijk het is om goed je financiële zaken geregeld te hebben en dit geldt dan ook zeker als je publiek geld uitgeeft. Het is een lastig proces geweest, maar de grip is er meer en meer in het Sociaal Domein, er zijn forse maatregelen genomen, concrete doelen geformuleerd en monitoring is gestart. Tegelijkertijd: we zijn er nog niet. Ik zal dan ook mijn vinger goed aan de pols van het Sociaal Domein houden in de raad.

Het smaakt naar meer, welke ondernemers volgen?

Ik heb dus moeten wennen aan de wijze van werken en besluitvorming en uitvoering in de gemeenteraad. De raad heeft ook vast aan mij moeten wennen. Ik denk dat we aan het einde er samen beter van zijn geworden. Met een ondernemende wijze van denken heb ik het gevoel dat ik invloed heb kunnen uitoefenen en verschil heb kunnen maken. Het is dan denk ik ook  goed dat de gemeenteraad een goede afspiegeling van de inwoners is. Dat maakt het logisch dat het ook goed is dat er resultaatgerichte (en dus ongeduldige) ondernemers in de raad zitten. Dit leidt tot synergie. Ik heb er in ieder geval zin in! Welke ondernemer voelt zich nog meer uitgenodigd?!

Miriam Slomp-Dekkers