Mede-ingediende motie: Een goede, betaalbare woning voor iedereen, ook in de toekomst

Tijdens de begrotingsraadsvergadering van 3 november 2020 heeft de VVD mede-ingediend met een motie van de PvdA. Deze motie is aangenomen.

Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024


De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 3 november 2020

Iedereen doet mee en dus heeft ook iedereen recht op een goede en betaalbare woning. Maar in Steenwijkerland heerst nog steeds een tekort aan (sociale)huurwoningen, woningen die hard nodig zijn om huisvesting te bieden aan onze jongeren, maar ook aan onze ouderen die de wens hebben langer zelfstandig in een kleinere woning te blijven wonen.

Het sociale betaalbare huurwoningenbestand zal de komende jaren onder het niveau van 2017 dreigen te zakken. Met de sloop van 97 sociale huurwoningen in de Bloemenbuurt in Steenwijk-west en de realisatie van slechts 70 op dezelfde grond, neemt het aantal snel af. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Dit terwijl Woonconcept een ontheffing voor 4 jaar heeft gekregen van het rijk om meer huurwoningen te plaatsen dan in eerste instantie was toegestaan.

Daarnaast moeten we constateren dat er jaren tegen braakliggende velden aan wordt gekeken, omdat er wel wordt gesloopt, maar er nog geen plannen zijn om weer te herbouwen. Dit is een situatie die niet voor mag komen bij een tekort aan woningen.

Overwegende dat:

- de realisatie van sociale huurwoningen in de noordelijke kernen en Steenwijk is vertraagd

- duidelijk is geworden dat er in het verleden sociale huurwoningen zijn gesloopt, maar hierbij niet hetzelfde aantal zijn teruggeplaatst, waardoor we er percentueel op achteruit zijn gegaan

- er gesloopt wordt voor er plannen zijn voor nieuwbouw

- er voor onze jongeren en ouderen in de toekomst ook plek moet zijn in Steenwijkerland

- een verdere afname van het sociale, betaalbare huurwoningenbestand desastreus is voor Steenwijkerland

- er juist behoefte is aan meer sociale, betaalbare huurwoningen

- er wettelijke ruimte is voor Woonconcept om extra sociale huurwoningen te realiseren binnen Steenwijkerland


Draagt het college op:

- samen met de cooperaties invulling te gaan geven aan reeds beschikbare locaties

- samen met de cooperaties op zoek te gaan naar meer locaties in Steenwijk om het tekort aan sociale huurwoningen op te lossen en weer op minimaal het niveau van voor 2017 te komen

- zorg te dragen dat de vertraagde plannen in de noordelijke kernen en Steenwijk weer op schema komen

- er in de toekomst voor te zorgen dat bij afbraak van sociale huurwoningen er, bij behoefte, op dezelfde locatie minimaal een gelijk aantal sociale huurwoningen terug worden gebouwd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan alternatieven te zoeken binnen dezelfde kern.


En roept het college op:

- sloopvergunningen pas af te geven als het nieuwe bestemmingsplan rond is, zodat daarmee geen extra lange termijnen van minder huurwoningen ontstaan.


en gaat over tot de orde van de dag:

Pvda, Mathinus Wolters

VVD. Jeroen Ziel

BGL, Bennie Daan