Motie Extra woningbouw Steenwijkerland

De ruimte voor woningbouw in Steenwijkerland raakt op. De VVD heeft tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend voor een plan voor extra woningbouw Steenwijkerland (Jeroen Ziel). Deze motie is aangenomen.

Onderwerp: de Programmabegroting 2021-2024

De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 1 november 2020

De raad gehoord de beraadslaging, overwegende dat:

- Makelaarsvereniging NVM meldt dat het coronavirus zorgt voor een versnelde trek van de stand naar het platteland

- Nagenoeg alle beschikbare kavels in Steenwijkerland onder optie of verkocht zijn

- Er op dit moment al 331.000 woningen tekort zijn in Nederland

- Het bouwen van woningen, zowel binnen de kernen als in de steden, een bijdrage levert aan het oplossen van het tekort, maar ook zorgt voor een financiele impuls van het midden-en klein bedrijf

- Er door het bouwen van woningen een win-win situatie kan ontstaan: minimaal budget neutraal voor het grondbedrijf, voorradige bouwgrond voor onze (toekomstige) inwoners, als ook voor andere beleidsterreinen

- Conform de SER-ladder in te zetten op inbreiding vóór uitbreiding

- De woonvisie afloopt in 2021

- De gemeente niet overal grondposities hoeft in te nemen, maar ook particuliere initiatieven kan faciliteren


Verzoekt het college:

- De raad een actieplan voor te leggen waarin invulling wordt gegeven aan een toekomstbestendig woningbouwprogramma, voorzien vaan tijdsplanning

- De raad te informeren over de status van alle particuliere initiatieven betreffende woningbouw, alsmede de locaties waar ontwikkelingen mogelijk zijn

- De raad voor de PPN 2022-2025 te infomeren


en gaat over tot de orde van de dag.


VVD, Jeroen Ziel

CDA, Jan Vredenburg

BGL, Bennie Daan