Programmabegroting met groot pakket aan bezuinigingsmaatregelen Sociaal Domein en Bedrijfsvoering

Op 3 november 2020 werd in de digitale raadsvergadering de Programmabegroting 2021-2024 behandeld. Een begroting met een forse uitdaging om een tekort van 9 miljoen per jaar weg te werken. Een begroting dus ook met een flink pakket aan maatregelen: bezuiniging in het Sociaal Domein, bezuiniging op Bedrijfsvoering, verhoging van lokale lasten etc. De VVD heeft in haar beschouwingen uitgelegd waarom deze moeilijke beslissingen genomen zijn en hoe zij haar bestuurlijke verantwoordelijkheid wil nemen in deze economisch zware tijden. Link naar de bijdrage: https://channel.royalcast.com/steenwijkerland/#!/gemeentesteenwijkerland/20201103_1?start=4369710

Bespreking Programmabegroting 2021-2024 Steenwijkerland

We hebben de afgelopen periode al een paar keer beschouwingen over het afgelopen jaar gegeven, zowel bij de bespreking van Het Hernieuwd Perspectief als bij de Najaarsnota eind oktober.

De standpunten van de VVD zijn hierbij volgens mij duidelijk: we hebben grote zorgen over de financiële situatie van de gemeente en meer specifiek over het Sociaal Domein,  het ontbreken van grip op de uitgaven hier op en de effecten hiervan op onze inwoners.

 

In plaats van nogmaals terug te kijken op het afgelopen jaar heb ik het liever met u over het voornaamste doel voor VVD  voor de komende 2 jaar:

Steenwijkerland goed door deze crisis helpen; gezond en sociaal en economisch sterk.

Hierbij moeten we:

* de samenleving vitaal blijven houden

* mensen die het nodig hebben de zorg geven die ze nodig hebben

* werken aan het herstel van de economie en werkgelegenheid

Wat de VVD betreft ligt op deze punten de focus voor de komende 2 jaar!

Om deze doelen te bereiken is er geld nodig om dit goed uit te kunnen voeren. Daar hebben we een sluitende begroting voor nodig en dient het lek in het Sociaal Domein gedicht.

Deze sluitende begroting is er gekomen en ligt nu voor,  een plan met veel maatregelen die ingrijpen in de samenleving én in de gemeentelijke organisatie.

VVD neemt een aantal van deze maatregelen met grote tegenzin, maar loopt in deze moeilijke tijden niet weg voor haar bestuurlijke verantwoordelijkheid.

De maatregelen zijn nodig. Nodig om Steenwijkerland vitaal  en economisch gezond te houden

Welke punten waren voor de VVD essentieel om in de begroting terug te zien?

* de financiële lekken in het Sociaal Domein moeten opgelost worden binnen het Sociaal Domein.

* de zorg die inwoners nodig hebben, moet men kunnen krijgen

* Faciliteiten die de gemeente jarenlang te veel geld kosten moeten onder de loep genomen worden

* Flinke bijdrage in de bezuiniging door de bedrijfsvoering voor een kostenefficiënte organisatie

* Waar het kan wel blijven investeren in onze gemeente

* De lokale lasten dienen zo laag mogelijk gehouden worden

 

Wat vinden we hiervan terug in de voorliggende begroting?

* Flink pakket aan maatregelen in alle programma’s, totaal 24 miljoen in 4 jaar tijd (exclusief uitkeringen)

* Toch ook nog investeren in onze gemeente voor lokaal economisch positieve effecten

* Forse maatregelen in het Sociale Domein oplopend tot meer dan 8,5 miljoen de komende 4 jaar. Het betreft hier niet het schrappen van zorg, maar effectiever inzetten van zorg,  het bieden van de juiste zorg, uitgaande van wat men zelf nog WEL kan en scherper contractmanagement met zorgaanbieders.

* Forse bezuiniging op de bedrijfsvoering:  4,6 miljoen extra!

Wat ziet de VVD graag nog extra?

1.      Het minimabeleid was door BDO opgenomen als maatregel waar we op konden bezuinigen omdat Steenwijkerland een erg ruimhartig minimabeleid heeft.  Dit zien we niet in de begroting terug. Wel gaat het college aan de slag met een plan voor een Maatwerkbudget. Wat inhoudt:  een andere manier van werken,  waardoor recht wordt gedaan aan maatwerk in de dienstverlening en anderzijds leidt tot een vermindering van de uitgaven. De VVD-fractie vraagt nadrukkelijk om in het raadsvoorstel wat wordt opgesteld dit ook zichtbaar te laten zijn in een financieel kader (zoals VNG voor al onze doelstellingen adviseert).

2.      VVD is van mening dat het zwembad Vollenhove met jaarlijks 4 ton verlies door het college onder de loep genomen moet worden en vraagt het college op zoek te gaan naar mogelijkheden van sluiting en zoeken van alternatieven voor deze faciliteit

3.      VVD vraagt als vaker, aandacht voor de solvabiliteit en stelt voor om binnenkort als Raad opnieuw te kijken naar de regels die we hier voor onszelf over opgesteld hebben.

4.      De ambitieuze maatregelen in de begroting mogen geen theoretisch verhaal zijn. Die moeten helaas in hoog tempo uitgevoerd worden en daarvoor moet de omslag naar resultaatgericht werken binnen financiële kaders gemaakt worden.  Als VVD fractie maken we ons zorgen of onze organisatie deze omslag kan maken in het tempo die onze financiën noodzakelijk maken. Wij zien dan ook graag dat alle medewerkers die zich ontzettend hard inzetten voor Steenwijkerland goed ondersteund worden en daarmee dus ook duidelijkheid krijgen wat er van hun verwacht wordt. Daar horen duidelijke kaders en gekwantificeerde doelstellingen bij, zoals het VNG en BDO rapport duidelijk maakt. Onze fractie wil dat de Raad goed in stelling gebracht wordt om haar controlerende rol te kunnen uitvoeren en niet bij de PPN pas zicht heeft op de resultaten van de transformatie en de maatregelen. De VVD ziet dan ook graag een overzicht met mijlpalen buiten de P/C cyclus om, waarbij zij op de hoogte gehouden word van de voortgang van het transitieproces in het Sociaal Domein en de effecten van de geplande maatregelen. Hiervoor hebben wij een motie opgesteld.

5.      Verder komt de VVD nog met een motie over nieuwbouwontwikkelingen in Steenwijkerland en dienen we mede in een motie over het dorpshuis de Ontmoeting in Eesveen.

 

De lokale lastenverzwaring (laten we dit onderwerp bij de horens pakken. Het zou een makkelijke keuze zijn om er niet over te beginnen, maar u weet hoe belangrijk het voor de VVD is. Als we dan een lastige keuze hierin maken moeten we ook de “guts” hebben om er over te beginnen)

In deze begroting is ook een lastenverzwaring opgenomen van lokale lasten voor inwoners met 5,9%. Dit is gemiddeld 3,15 euro per maand per huishouden.

VVD had dit liever niet willen doen. Wij hebben onze kiezers in ons verkiezingsprogramma ook beloofd om de lokale lasten zo laag mogelijk te houden. In het coalitieakkoord hebben we ook de intentie uitgesproken om niet meer dan trendmatig te gaan verhogen.

Wie had echter kunnen voorspellen dat de wereld zo op zijn kop zou staan als nu het geval is, met alle effecten van dien?

Met zo’n pakket aan maatregelen als nu voorligt, met alleen voor 2021 al zo’n 6,5 miljoen aan bezuinigingen, hebben we op financieel gebied het maximale moeten doen wat in het vermogen ligt van de gemeente. Iedereen moet bijdragen, de eigen organisatie, de maatschappelijke organisaties en de inwoners. Dit om de kwaliteit van de gemeente en het voorzieningenniveau op peil te houden en bestand te zijn tegen slecht weer en om te voorkomen dat we in slechter weer komen.

Gelukkig behoren we tot de gemeenten met de laagste lokale lasten in Nederland, plaats 28 van de 355 gemeenten in Nederland. Ook ten opzichte van het gemiddelde in Overijssel zitten we zo’n 15% lager. Dan nog is het een moeilijke beslissing. Maar in moeilijke tijden moeten er soms moeilijke beslissingen genomen worden. En dit is zo’n beslissing waar we heel erg lang over gewikt en gewogen hebben. Als we alleen de begroting hadden opgesteld hadden we andere keuzes gemaakt. Echter we maken de begroting niet alleen. Dat doen we samen en er is gekozen voor een pakket aan maatregelen waarbij iedereen bijdraagt voor Steenwijkerland. Er is een grote nadruk op maatregelen in de eigen organisatie. We hebben daarvoor wat moeten inleveren, maar dat geldt ook voor andere partijen. De VVD loopt in deze moeilijke tijden niet weg voor haar bestuurlijke verantwoordelijkheden. We denken als VVD-fractie dat er nu een pakket aan maatregelen ligt met een ombuigingsoperatie in het Sociaal Domein en bedrijfsvoering , waarmee we met deze begroting Steenwijkerland goed door de crisis krijgen.

Want uiteindelijk is dat ons doel:

Een gezond, en sociaal en economisch sterk Steenwijkerland, met een vitale samenleving, zorg voor iedereen die het nodig heeft en economisch sterke gemeente met goede werkgelegenheid! 


Miriam Slomp-Dekkers, fractievoorzitter VVD Steenwijkerland

November 2020