Systematiek toeristenbelasting

In de meerjarenbegroting 2020-2023 is ook opgenomen: "Een financiele bijdrage vanuit de bezoeker". Dit vanuit de gedachte van het college dat indien er van de inwoners een bijdrage gevraagd wordt, dit ook aan haar bezoekers gevraagd moet worden. Een lijn die de VVD kan volgen. Echter, de branche-organisaties KopTop, Recron en KHN hebben met een brief duidelijk gemaakt dat zij denken dat de wijze waarop het college dit nu voornemens is, negatieve effecten zal hebben.

De branche geeft in haar brieven eigenlijk aan, dat zij vindt dat door onze huidige systematiek één type ondernemer met name belast wordt, de logiesverstrekkende ondernemer, terwijl er juist veel dagtoeristen zijn.

Tevens geeft de branche aan dat zij van mening is dat door onze huidige systematiek van hetzelfde bedrag voor elke type overnachting, bepaalde onderdelen van de logiesverstrekkers zwaarder getroffen worden.

En geeft de branche aan dat zij ook van mening is dat de recreatie-ondernemers uit de rest van Steenwijkerland niet moeten lijden onder de drukte van toerisme in Giethoorn en maatregelen aldaar.

De VVD deelt de mening dat er aandacht moet zijn voor de systematiek en aanpak toeristenbelasting, heeft hier bij de Perspectiefnota ook al aandacht voor gevraagd, ook specifiek nog voor de forfaitaire systematiek en is dan ook mede-indiener van een motie die het college oproept samen met de branche te komen met een voorstel voor nieuwe heffingssystematiek met de door de branche benoemde aandachtspunten.

Deze motie is ingediend met de PvdA, ChristenUnie en Buiten gewoon Leefbaar en is aangenomen.