Niet bezuinigen op Mantelzorgcompliment

In de perspectiefnota was vanuit de herprioriteringsopgaaf een bezuiniging opgenomen op het Mantelzorgcompliment. De VVD kon hier niet achter staan. We willen als overheid dat inwoners steeds meer zelf het initiatief nemen en participeren, waarbij de inwoners daarbij een betrokken en betrouwbare overheid ervaren. In de begroting is een specifiek budget opgenomen voor het Mantelzorgcompliment. Mantelzorgers geven aan dat een vorm van persoonlijk compliment voor velen van hen belangrijk is. Het gaat bij hen dan om "gezien te worden, erkenning van hun werk, waardering voor hun inzet". Wij vinden het ook belangrijk dat juist mantelzorgers, die zich inzetten voor hun naasten, de zorg ontlasten en vaak zwaar belast zijn, deze blijk van waardering blijven ontvangen. Dat is voor ons onderdeel van de intentie "de inwoner op 1" in ons coalitieakkoord. Daarom willen we dat dit budget in stand blijft om, op welke wijze dit dan ook ingevuld wordt, het mantelzorgcompliment jaarlijks te kunnen blijven verstrekken. We hebben hiertoe een amendement ingediend, met mede-indieners: Christen Unie, PvdA, BGL, CDA, Groen Links. Het amendement is unaniem aangenomen.