Beleid Zon op Land

In de raadsvergadering van 21 mei jl. is het beleid van Zon op Land vastgesteld.


Jeroen van Duijvenvoorde heeft namens de VVD daarover een bijdrage geleverd. De strekking is dat de VVD Steenwijkerland blij is dat er een toetsingskader komt voor Zon op land. De VVD fractie is echter wel van mening dat dit op gepaste plaatsen moet en in goed overleg met de omwonenden. Ook de afdrachtsregeling moet ons inziens 100% naar de omwonenden. Verder zijn wij voor een verlening van de termijn naar 25%. De VVD heeft hierover ook mede een amendement ingediend.


Onderstaand de bijdrage van Jeroen van Duijvenvoorde:


Voorzitter,

 

Wij zijn als VVD Steenwijkerland blij dat er een toetsingskader komt voor zon op land. Er is nu een beleidsmatig vacuüm en het is goed om daar op een terdege manier invulling aan te geven. Wij zijn als VVD Steenwijkerland niet per definitie tegen zonneakkers. Maar het moet wel op gepaste plaatsen en in goed overleg met de omwonenden. Hierover hebben wij tijdens de politieke markt meerdere vragen gesteld en de antwoorden daarop hebben grotendeels voor duidelijkheid gezorgd bij onze fractie. Wel bleven er twijfels over enkele onderdelen van het beleid zoals de termijn van 20 jaar en de verdeling van lusten en lasten. Hierover hebben wij dan ook gezamenlijk met andere partijen een amendement opgesteld.

 

Dit amendement zetten wij kortweg uiteen in drie wijzigingen. Allereerst een toevoeging in terra Joule. hierdoor kunnen we makkelijker verschillende vormen van duurzame energie-opwekking met elkaar vergelijken. Dit lijkt ons een goede ontwikkeling. De tweede aanpassing is een aanpassing aan de afdrachtregeling. Hierover hebben wij vorige week tijdens de politieke markt aandacht voor gevraagd en wij zijn van mening dat er in plaats van 75% maar liefst 100% afdracht ten gunste van de omgeving zou moeten komen. Ten derde een verlenging van de termijn van 20 naar 25 jaar. Ook hierover hebben wij vorige week vragen gesteld aan het college. Met deze aanpassingen kunnen wij als VVD instemmen met het stuk.

 

Dan ga ik nu ook over naar de overige amendementen en moties, beginnend met het amendement van D’66

 

Allereerst dank dat dit amendement al zo vroeg verstuurd is. Wij als VVD Steenwijkerland voelen wel wat voor dit amendement. Het gaat hier om gebieden waar de provincies aanzienlijk in investeert. Dus wij vragen het ons ook af of het wel verstandig is om in deze gebieden zon op land te vergunnen. Wel vragen wij ons af of dit amendement gevolgen heeft voor lopende aanvragen. Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van het college op dit voorstel.

 

Motie CPB

De motie van CPB zullen wij niet steunen. Om tot een intergrale aanpak te komen is zorgvuldigheid gewenst, om met name de betrokken partijen goed te kunnen consulteren. Hierdoor lijkt het ons onverstandig en onhaalbaar om dat nog voor de begrotingsbehandeling te kunnen realiseren. 

 

Motie BGL Wind

Het open landschap is uiterst waardevol, zodat windmolens daarin volgens de VVD lastig ruimtelijk in te passen zijn. Het belang van een open horizon en toerisme vinden wij belangrijk. Juist daarom is zorgvuldigheid geboden, een goed gesprek met alle actoren is hierin noodzakelijk. een versneld traject lijkt ons derhalve onverstandig en risicovol. 

 

Motie BGL Informatie Ecosystemen

Dit vinden wij een sympathieke motie. Ook wij zijn van mening dat we op een zorgvuldige manier met deze gronden om moeten gaan. Een dubbele bestemming op dit soort gronden zien wij als VVD zeker als de voorkeursvariant. Echter kan dit wel invloed hebben op de hoogte van de opstellingen waardoor het ruimtelijk moeilijker in te passen is. Ecosystemen moeten goede initiatieven niet dwarsbomen.

 

Tot slot de Motie van BGL over de inspanningsverplichting. Wij als VVD onderstrepen het streven om op dit soort reststukjes land energie-opwekking te realiseren. Wij vragen ons echter af in hoeverre dit al geborgd is in ons huidige beleid. Is er daadwerkelijk een inspanningsverplichting nodig om dit aan te jagen. Wellicht kan de wethouder dit enigszins verduidelijken.

 

Tot zover voorzitter dankuwel.