Motie voorkomen is beter dan genezen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 oktober jl. heeft de VVD fractie de motie "Voorkomen is beter dan genezen" ingediend. De motie verzoekt het college om voorrang te verlenen aan de preventiemaatregelen in de Nota Herijking Armoede-en minimabeleid. De motie is unaniem aangenomen.