Afspraak is afspraak

“Genoeg is genoeg” of “afspraak is afspraak”?

 

De meeste partijen leken het in de Politieke Markt eens: Geen geld erbij voor de markt, Genoeg is genoeg! hoorde ik meneer Mulder roepen! Ze moeten het maar doen met wat ze hebben, we hadden al een keer geplust, het moet maar eens ophouden! Immers, dat zou je privé ook moeten doen, was een veelgehoord argument.

 

Maar waar gaat het hier nu eigenlijk om? Volgens de VVD-fractie gaat het niet alleen om de financiering van een project. Het gaat hier om de principiële vraag: hoe gaan we om met inwonersparticpatie? Dat willen we graag, dat was de specifieke opdracht van de Raad aan de wethouder in dit geval. Een plan gedragen door de inwoners en ondernemers. Maar wat doen dan we als we een plan groen licht hebben gegeven? Wanneer stellen we dat bij of niet?

 

Voor ons ligt een participatietraject met inwoners en ondernemers voor een vitalisering van de markt, met een plan waar elke partij in deze raad voorstander van was. Met zijn allen hebben we de inhoud van dit plan akkoord gegeven en het proces hoe hiertoe gekomen is toegejuicht. Ook hebben we allemaal kritisch gekeken naar de financiele onderbouwing,  ennnn …… we hebben het unaniem goedgekeurd.

 

Het plan staat nog steeds overeind. Er is niet iets aan toegevoegd, er zijn geen extra eisen gesteld of verzoeken voor toevoegingen die een krediet noodzakelijk maken. Nee het plan is nog steeds zoals we het ons gewenst hebben en de argumenten van de inwoners en ondernemers waar dit plan op gebouwd is, staan nog steeds.

 

Waarom dan dit kredietverzoek?

 

Voor een belangrijk deel wordt de overschrijding veroorzaakt door extreme prijsstijging in de bouwsector en het feit dat er een raming lag, met een verwacht aanbestedingsvoordeel. Een werkwijze die ons meermalen, ook afgelopen jaar, voordelen heeft opgeleverd (dit komt alleen niet in de raad).

 

De rode stenen zijn bij het verwijderen veel meer kapot dan verwacht, ja wat doen we er dan mee? Er maar gebroken weer inleggen in deze nieuwe markt? Of laten we alle stenen er uit en vervaardigen we het eerste Stads Strand Steenwijk in onze binnenstad?

 

De kleurkeuze van de steen van de fontein en daarmee duurdere steen, zou ons inziens als enige argument nog discutabel zijn.

 

In de raadsbrief benoemt wethouder Harmsma ook de problemen bij het draagvlak indien we onderdelen moeten laten vallen. Uiteindelijk doet hij een voorstel voor het minst slechte alternatief. De VVD-fractie is hier geen voorstander van. De verlichting van een monumentale kerk weglaten, die de binnenstad toeristisch gezien aantrekkerlijker maakt en een poller weglaten en toch de Molenstraat open laten voor verkeer met de daarbij door de inwoners ervaren overlast.

 

En ……….. de inwoner wordt er mee geconfronteerd dat participatie bij een traject met de gemeente na goedkeuring van de raad toch nog geen zekerheid biedt. We kunnen het zo weer terugdraaien. Dit vindt de VVD niet wenselijk!

 

Wat dan met het argument: Genoeg is genoeg! Privé zouden we immers ook keuzes moeten maken! Is dit wel zo? Stel…… u gaat privé een huis bouwen op uw erf en maakt hier zelf een begroting voor, vraagt prijzen bij diverse aannemers op, maakt keuzes en uiteindelijk een totaalplan en regelt krediet. Ja als dan de prijzen in de markt gaan stijgen, dan zult u inderdaad keuzes moeten maken. Maar ……nu laat u een huis bouwen in een nieuwbouwproject, u moet dit via een projectontwikkelaar doen en u geeft uw wensenlijst op, een dakraam hier, een uitbouw daar, een kleur van de steen en de tuin wordt ook nog aangelegd. De projectontwikkelaar bespreekt dit intern en komt dan met een prijs en u gaat akkoord. Dan stijgen de prijzen in de markt en de projectontwikkelaar komt bij u en zegt: ja de aannemers doen hun prijzen omhoog en de tuinmannen zijn ook duurder geworden, we moeten er een aantal zaken uithalen. Zou u dat accepteren? Ik schat in van niet.

 

En dat is wat ook hier het geval is. De gemeente was hier de projecteigenaar, heeft de wensen vernomen, heeft zelf nog wat eisen gesteld, oa hergebruik van de rode stenen van de markt en heeft een prijs vastgesteld, waarvoor het kon. De raad heeft hiervoor akkoord gegeven. En nu stijgen de prijzen in de markt en hebben we helaas niet het verwachte aanbestedingsvoordeel. De VVD-fractie is van mening dat we dan nu dus het verlies moeten nemen.

 

Moeten we dan helemaal geen lessen uit dit traject trekken? Ja, wat ons betreft wel. Indien een projectvoorstel naar de raad gaat, dient volgens ons de financiele onderbouwing voorzien te zijn van een toelichting waarop bedragen gebaseerd zijn en voorzien van een risico-analyse. Zo kunnen we als Raad onze kaderstellende en controlerende rol nog beter vervullen. Bovendien dient een projectbegroting onzes inziens voorzien te zijn van een post “onvoorzien”  van 5-10% om dit soort zaken op te kunnen vangen. Onze fractie zou dan ook graag het vaststellen van een financiele verordening voor projectbegrotingen agenderen in de gemeenteraad.

Bovendien moeten we ons bij inwonersparticipatietrajecten heel goed realiseren dat mensen hier enorm veel vrije tijd en energie insteken en verwachtingen bij hebben. Hier moeten we heel zorgvuldig mee omgaan en dus ook heel helder zijn over de kaders hierbij en de financiele effecten.

 

Kortom: de VVD-fractie is nog steeds van mening dat het plan van de markt dat door ELKE partij zo toegejuicht is, geen wijzigingen heeft ondergaan nog steeds volledig tot uitvoering moet worden gebracht. Een levendige, mooi markt, het visitekaartje van onze binnenstad als eerste stap om de binnenstad vitaal te houden, dat hebben we december 2017 besloten en dat moeten we ook af maken. Nu het verlies nemen en het plan afmaken zoals wij als raad de opdracht hebben gegeven:

- met een gedragen plan vanuit de omgeving,

- aangepast aan de wensen van de raad,

- zoals de betrokken inwoners en ondernemers het uiteindelijk hebben ingediend

- EN zoals wij als totale raad het al jubelend hebben goedgekeurd.

 

Dat is een betrouwbare overheid! Dat is “Afspraak is afspraak!” Dat is de Burger op 1!!