Beperk overlast wegwerkzaamheden

Uit de Kop van Overijssel komen ontevreden geluiden over de manier waarop de Provincie het onderhoud aanpakt van de N333, de weg tussen Marknesse en Steenwijk. Volgens VVD-fractielid Gert Brommer, die over de kwestie schriftelijke vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten, kan de overlast op relatief eenvoudige manier worden verminderd.

‘Wij zijn er ons van bewust dat onderhoud aan wegen noodzakelijk is en altijd enige overlast met zich meebrengt’, zegt Brommer. ‘Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden worden nu tegelijkertijd ook werkzaamheden uitgevoerd aan gemeentelijke wegen in Steenwijkerland. Het is zaak dat die nog beter op elkaar worden afgestemd, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.’

Brommer zou nu het liefst zien dat Gedeputeerde Staten stappen zetten om de huidige overlast in de Kop van Overijssel te minimaliseren: ‘Daarmee kunnen we nu al een deel van het probleem oplossen.’ Voor de toekomst moet nauw overleg tussen gemeenten en provincie er voor zorgen dat de overlast minimaal blijft.

Waar Brommer niets voor voelt is het zwartepieten waar D66 in Steenwijkerland mee begonnen is: ‘We schieten er niets mee op als provincie en gemeente met de vinger naar elkaar wijzen. Laat staan dat je de gebruikers van de omrijroutes, waaronder landbouwverkeer, de schuld geeft. Het gaat er niet om dat iemand de schuld van overlast zou hebben, overlast hou je toch, maar hoe we dat samen gaan oplossen.’


De vragen:

 

1.         Is GS bekend met de hierboven benoemde overlast?

2.         Op welke wijze wordt deze overlast en de mate ervan gemonitord?

3.         Is er vanuit de Provincie afstemming gezocht met de Gemeente Steenwijkerland inzake de onderhoudsagenda van wegen? Waarom wel, waarom niet? En op welke wijze?

4.         Op welke manier heeft de Gemeente Steenwijkerland afstemming met de Provincie gezocht aangaande de onderhoudsagenda van wegen? Waarom wel, waarom niet? En op welke wijze?

5.         Indien er afstemming bij punt 3 en /of 4 is geweest, wat heeft deze afstemming concreet opgeleverd om overlast te voorkomen?

6.         Op 5 september heeft de Provincie een inloopbijeenkomst in Scheerwolde georganiseerd over de afsluiting van de N333. De werkzaamheden startte hierna al binnen een week. Denkt u dat dit erg kort dag is om dan nog zaken op elkaar af te stemmen? Waarom wel, waarom niet?

7.         Is er overleg geweest met ondernemers of ondernemersvereniging hoe overlast en schade tot een minimum te beperken?

8.         Is er specifiek overleg geweest met de land en tuinbouwsector die als geen ander in deze (oogst)periode afhankelijk is van het lokale wegennet? Waarom wel, waarom niet?

9.         Op welke wijze worden werkzaamheden aan provinciale wegen aangekondigd door de Provincie en welke ervaring heeft de Provincie hiermee?

10.       Zijn er op dit moment nog (tijdelijke) maatregelen mogelijk waardoor overlast in het gebied beperkt kunnen worden?