VVD-consultatie-avond levert quick wins voor het College

VVD Steenwijkerland heeft in Giethoorn een consultatieavond gehouden met als thema “Giethoorn, wonen, leven en werken: nu en in de toekomst” Aanleiding was het feit dat Giethoorn vanaf 2015 een stijgende lijn in het toerisme ervaart, voornamelijk veroorzaakt door internationaal toerisme van buiten Europa. Voor de economie en werkgelegenheid een goede ontwikkeling. De VVD signaleert echter dat de stijging van het toerisme en ook de wijziging van het type toerist maken dat de leefbaarheid in het geding komt. Bovendien concentreert het toerisme zich op een erg beperkt gebied, zodat de unieke waarden van het gebied: de prachtige natuur, rust en authenticiteit in het dorp in gevaar komen.

Ook zorgt het toenemend toerisme voor overbelasting van verkeersstromen, parkeerproblemen, fietsers op autowegen, opstoppingen in vaarroutes, stijgende vraag naar openbaar vervoer et.

Wij signaleren dat dit probleem in toenemende mate de aandacht vraagt van inwoners en ondernemers in het dorp. De leefbaarheid moet natuurlijk goed blijven, maar ook de economische waarde/werkgelegenheid is van belang.

Wij hebben met de inwoners en ondernemers van Giethoorn (overigens ook de gebiedsregisseur Giethoorn was hierbij aanwezig) besproken wat er nodig is voor een goede balans tussen economisch belang, veiligheid en het behouden van de authentieke waarden van Giethoorn en de leefbaarheid.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de voornaamste knelpunten besproken. Ook zijn zorgen geuit en op creatieve wijze oplossingen aangedragen. Bovendien is er een aantal quick wins benoemd.

Ervaren problemen:

 1. Het Binnenpad kan de hoeveelheid problemen niet aan, men moet heen-en-terug, een rondje lopen zou de overbelasting van het Binnenpad behoorlijk verminderen
 2. Veel huizen staan ’s winters leeg
 3. De parkeerproblematiek leidt tot problemen m.b.t. de bereikbaarheid van hulpdiensten
 4. Een tekort aan afvalbakken, waardoor veel zwerfvuil aanwezig is of in brievenbussen van bewoners wordt gestopt (m.b.t.  dit laatste heeft KopTop al actie ondernomen)
 5. Onvoldoende kwaliteit van paden en beschoeiing
 6. Wordt Giethoorn een enclave van China?
 7. Veel onderwerpen zijn deze avond gebaseerd op aannames. Vele aanwezigen missen een getalsmatige onderbouwing
 8. Infrastructuur Kerkweg aanpakken

Wonen

 1. Gieterse woningen kunnen aan buitenstaanders verkocht worden. In beginsel is dit niet een nieuw probleem. Dit thema speelt al vele jaren, ook op andere plekken
 2. Veel aanwezigen wijzen op de geldende verordening m.b.t. bewoning en B&B. Deze zou voldoende moeten zijn. Een groot aantal aanwezigen verwoordt het gevoel dat er niet, onvoldoende of niet consequent gehandhaafd wordt
 3. De recente ontwikkelingen geven mensen het gevoel dat het aantal B&B’s in Giethoorn Centrum gaan exploderen

Varen

 1. Men vindt dat er onvoldoende gehandhaafd wordt op de verordening logies
 2. De verordening varen wordt als niet toereikend beschreven, sommige types (sloepen) vallen niet onder de verordening
 3. Er wordt gepleit voor herziening van de vaarverordening, waarin dan alle vaartuigen zijn opgenomen en er verstandig wordt gekeken naar regels over maximale breedte, lengte, snelheid en typen
 4. Invoeren van extra vaarroutes leidt tot verspreiding van toeristen

Parkeren

 1. Parkeren aan de rand van het dorp wordt meermalen als oplossing genoemd. Veelal in combinatie met elektronische informatie over aantallen vrije plaatsen. Er zijn vaak nog wel beschikbare plaatsen in Zuid
 2. Er zijn suggesties om met Google en TomTom te spreken over Smart GPS routing (nu wordt iedereen vanuit het Zuiden via de Bramen geleid)
 3. Het OV wordt als ontoereikend ervaren. Een pendeldienst kan wellicht positief bijdragen. Er zijn (soms erg lokale) initiatieven. Deze ontstaan veelal als antwoord op een individueel probleem en leveren geen samenhangende oplossing
 4. Een extra rondweg (lus) zou soelaas kunnen bieden bij de Kerkweg
 5. De huidige parkeer-infrastructuur maakt geen onderscheid naar dagtoerisme en verblijfstoerisme. Dit zijn twee aparte fenomenen en vragen om aparte oplossingen. (dagtoerisme zou bv aan overkant kanaal kunnen)
 6. De huidige infrastructuur is vooral het gevolg van vele besluiten verspreid over jaren. Er is geen samenhang, geen alomvattend plan
 7. De avond is verdeeld over de inzet van stewards (op piekdagen)

Besturen

 1. Vele aanwezigen menen dat de gemeente niet (voldoende of op tijd) anticipeert op de groeiende toeristenstroom
 2. De berichtgeving over Giethoorn varieert van uitermate positief en wervend, tot negatief en stigmatiserend. Kan er iets gevonden worden wat meer stuurt, richting geeft een eenduidig communiceert?
 3. Een aantal aanwezigen mist een bestuurlijke visie (en richtlijnen) op veiligheid
 4. Pas op met negatieve berichtgeving. Social media kunnen een probleem erger maken dan het is
 5. Definiëring: Giethoorn is een merk. Toepassen van dit merk op andere delen van de gemeente leidt wellicht tot verspreiding van het toerisme over meer plaatsen
 6. In de discussie komt te balans tussen welzijn en economie doorlopend aan bod. Het ontbreken van een bestuurlijke visie op dit evenwicht wordt vaak verwoord
 7. Het is niet enkel een Steenwijkerlands probleem. Dit is ook een pleidooi om aandacht te vragen bij de provinciale- en (wellicht) landelijke politiek
 8. Er mist een totaalplan (het dorpsplan van Gieters Belang is 7 jaar geleden in de la geschoven) waarin in ieder geval aandacht is voor het behoud van de identiteit van het dorp.

Quick Wins

 1. Stewards op piekdagen (hierbij wordt de aantekening gemaakt dat er goed nagedacht moet worden over de uitvoerbaarheid en de noodzakelijke kennis en vaardigheden)
 2. Handhaven (met duidelijke verordeningen); parkeren, boten, B&B verhuur etc.
 3. (Elektronische) bewegwijzering
 4. Oplossen zwerfvuilproblematiek

VEILIGHEID

Boven alles heeft de gemeente de bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar inwoners. De bereikbaarheid van hulpdiensten als ambulance en brandweer op drukke dagen in Giethoorn is regelmatig als zorg benoemd bij de inwoners van Giethoorn.

De VVD is van mening dat de gemeente actief moet optreden om de bereikbaarheid van de hulpdiensten te garanderen. Dat vereist handhaving.  De VVD ziet het als de plicht van de gemeente om te handhaven in Giethoorn om de veiligheid voor haar inwoners én bezoekers te garanderen.

De VVD Steenwijkerland heeft de consultatieavond als zeer waardevol ervaren en alleen al het feit dat voor het eerst meer dan 70 inwoners én ondernemers gezamenlijk over dit punt brainstormden was al winst. De VVD is van mening dat voor Giethoorn een Masterplan opgesteld moet worden. Dit zal echter lange termijn zijn. Op korte termijn hechten wij er aan, juist na weer een druk seizoen, dat er naar de Quick Wins gekeken gaat worden en actie wordt ondernomen.

Onze vragen zijn:

 • Kan de portefeuillehouder aangeven wanneer en welke actie zij gaat ondernemen om de bereikbaarheid van hulpdiensten op drukke dagen in Giethoorn te kunnen garanderen en de verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Giethoorn?
 • Kunt u voor de begrotingsbespreking aangeven welke acties u gaat ondernemen op het gebied van de prangende problemen in Giethoorn die quick wins kunnen opleveren?
 • Kunt u aangeven binnen welke termijn u die acties gaat ondernemen?